Naš stric se zadužio i sad je dobio kaznu od xxxxxxx dinara. Presuda za naplatu duga je izrečena pre xx godina. On je preminuo pre x godina. Da li mi, kao njegovi bratanci moramo da vratimo taj dug? Ako moramo, ko sve ima tu obavezu i da li se to može sprečiti?

Poštovani,

 

Na osnovu činjenica koje ste izneli u pitanju, pretpostavljam da ste vi njegovi naslednici. Prihvatanjem nasleđa na vas su prešla prava i obaveze koje je ostavilac iza sebe ostavio. Po Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije (“Službeni Glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003- odluka USRS) u članu 222 predviđeno je da naslednik koji je prihvatio nasledstvo odgovara i za ostaviočeve dugove, ali samo do visine vrednosti naslađenog dela, a sledećim članom 223. je predviđeno da naslednik koji se odrekao nasleđa ne odgovara za ostaviočeve dugove. Vi kao bratanci (sanaslednici) prema članu 224. Zakona o nasleđivanju RS  odgovarate solidarno za ostaviočeve dugove, svaki do visine vrednosti svog naslednog dela, bez obzira na to da li je izvršena deoba nasledstva. Dugovi se među sanaslednicima dele srazmerno njihovim naslednim delovima ako iz zaveštanja ne sledi sta drugo.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)