Poštovani, molim Vas za savet. Imam veliki problem sa kućom u kojoj je električna energija isključena davne xxxx godine. Dug je tada bio oko xxxxx din, a sada sa svom kamatom iznosi preko xxxxx din. Obziriom da mi je sada ta kuća potrebna, rešila sam da regulišem nekako taj dug. Nudili su mi reprogram ali smatram da je suludo plaćati toliku kamatu, obzirom da dug nije veliki. Moje pitanje za Vas je da li se smem upistiti u sudski spor i tako rešiti problem? Da li je taj dug zaista zastareo?

Poštovana,

 

 Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije ( “Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89- odluka USJ i 57/89 “Službeni list SFRJ“ br. 31/93, Službeni list SCG br. 1/2003 Ustavna povelja) u članu 378. stav 1, tačka 1, je predviđeno između ostalog da potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva zastarevaju za godinu dana od dana dospelosti potraživanja. Kada zastari glavno potraživanje zastarela su i sva sporedna potraživanja,  u Vašem slučaju kamata. Međutim Zakonom o obligacionim odnosima je predviđeno i da može doći do prekida zastarelosti kada dužnik prizna dug, član 387. stav 1, kao i podizanjem tužbe i svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja sto je predviđeno članom 388. Ukoliko je došlo do prekida zastarelosti zastarevanje počinje teći iznova.

U slučaju da je od dana dospelosti pa do Vašeg obraćanja nadležnom organu proteklo godinu dana ili više, Vi se možete pozvati na zastarelost.

Potrebno je da znate da Sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti, već se sami morate pozvati na istu.

Na zastarelost se možete pozvati i u izvršnom postupku, ulaganjem Prigovora na rešenje o izvršenju. Ukoliko dobijete rešenje o izvršenju, imate rok od 5 radnih dana od prijema rešenja da uložite Prigovor pred sudom. Ovaj rok je strog jer nije dozvoljena revizija i ponavljanje postupka.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)