Poštovani, već pet godina sudim se u vezi sa teškom krađom. Pošto se bliži puna peta godina kako se sudimo, a suđenja se odlažu jer uvek neko izostane, u pitanju je više ljudi za isto delo, zanima me da li slučaj može da zastari i da li može da nas osudi u odsustvu, odnosno, da donese presudu bez prisustva nekog od okrivljenih? Dobili smo na zadnjem ročištu advokate po službenoj dužnosti, ali niko im nije potpisao punomoćje. U nadi da ćete mi odgovorti, srdačan pozdrav

Poštovani,

Prema odredbama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) za krivično delo teške krađe propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina za osnovni oblik, a za teži oblik od 2 do 8 godina. Stoga, zastarelost krivičnog gonjenja za ovo delo nastaje protekom 10 godina od izvršenja krivičnog dela. Ipak, ova zastarelost se prekida svakom radnjom suda i državnih organa koje za cilj imaju krivično gonjenje, ali i pored toga krivično gonjenje apsolutno zastareva kada protekne 20 godina od izvršenja krivičnog dela.

Što se tiče suđenja u odsustvu, Zakonik o krivičnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 70/2001 i 68/2002 i “Sl. glasnik RS”, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 – dr. zakon, 49/2007, 20/2009 – dr. zakon, 72/2009 i 76/2010) propisuje uslove koji se moraju ispuniti da bi bilo održano takvo suđenje. To su:

1) da je optuženi u bekstvu ili nedostupan državnim organima

2) da postoje naročito važni razlozi da mu se sudi u odsustvu i

3) da sudsko veće, na predlog tužioca, donese rešenje o suđenju u odsustvu.

Sva tri nabrojana uslova moraju zajedno biti ispunjena da bi se suđenje održalo bez prisustva okrivljenog, a od trenutka donošenja rešenja o suđenju u odsustvu, okrivljeni mora imati branioca. Budući da je vaše advokate, odnosno branioce postavio sud po službenoj dužnosti svojim rešenjem, okrivljeni ni ne potpisuju punomoćje.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)