Poštovani, Da li saobraćajni prekršaj zastareva nakon dve godine od trenutka prekršaja ili od trenutka kada je stigao do sudije od strane policije? Kakve su posledice ako dođu iz SUP-a da te traže na adresi na kojoj si prijavljen, a pre toga ne dobiješ nikakvo obaveštenje, a ni posle toga, i isteknu dve godine od trenutka saobraćajnog prekršaja?

Poštovani,

Prema odredbama Zakona o prekršaju (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009) zastarelost pokretanja prekršajnog postupka nastupa nakon godinu dana od učinjenog prekršaja, a apsolutna zastarelost, to jest, nemogućnost vođenja prekršajnog postupka nastupa u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja.

U članu 162, stav 4. navodi se da poziv okrivljenom sadrži naznaku da li okrivljeni mora lično da prisustvuje postupku radi ispitivanja ili može svoju odbranu dati i pismeno. U prvom slučaju, član 163, stav 1. predviđa:

Ako se uredno pozvani okrivljeni ne odazove pozivu a svoj izostanak ne opravda, ili ako se nije moglo izvršiti uredno dostavljanje poziva, a iz okolnosti očigledno proizlazi da okrivljeni izbegava prijem poziva, samo sud će narediti njegovo dovođenje ako je njegovo prisustvo neophodno radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Stoga, ako sud naredi dovođenje okrivljenog, naredbu će izvršiti organi policije, koji najpre predlažu okrivljenom da dobrovoljno pođe sa njima. Ako okrivljeni to odbije, dovešće ga prinudno.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)