Moj pokojni brat imao je svoj stan i kuću koju je nasledio od oca. Bio je u braku i ima dvoje dece. Posle bolesti koja je trajala godinu dana on je preminuo. Za vreme njegove bolesti bio je maltretiran od strane supruge, verbalno i nije mu kupovala lekove, do zadnjeg dana ga je maltretirala. Za vreme njegove bolesti i nakon smrti bila je u vezi sa njegovim drugom, koji sad sa njom i decom živi u stanu pokojnog brata. Ona je nasledila imovinu, verovatno i deca. Zanima me da li može da se pokrene neki postupak da se ona izuzme iz nasledstva da jedini naslednici budu njegova deca.

Poštovani/a,

Ukoliko je vođen ostavinski postupak koji je okončan pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju, naslednici Vašeg brata su supruga i deca koji su nasledili po jednu trećinu imovine. U toku ostavinske rasprave sud na nedostojnost naslednika pazi po službenoj dužnosti, ali teret činjenične tvrdnje i dokazivanja su na stranci koja to tvrdi. Kako takvih navoda nije bilo, doneto je rešenje.

Da bi se postupak ponovio na predlog stranke, potrebno je da ispunjavate uslove koje u članu 426. stavovima 2. i 10. navodi Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US), a to su da stranci nezakonitim postupanjem, a naročito propuštanjem dostavljanja, nije bilo omogućeno da raspravlja pred sudom ili da stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla da bude doneta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku.

Što se prvog uslova tiče, Vi niste dobili poziv za ostavinsku raspravu zato što niste jedan od potencijalnih naslednika, s obzirom da postoje naslednici prvog reda (supruga i deca) koji isključuju dalje naslednike, a ne nezakonitim postupanjem ili propuštanjem od strane suda. Drugo, ne postoje nove činjenice ili dokazi koji Vam ranije nisu bili poznati. Iz toga proizilazi da ne postoji mogućnost da se naknadno pozivate na nedostojnost supruge i ponavljate ostavinski postupak.

 

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)