Poštovani, učinio sam prekršaj iz Zakona bezbednosti saobraćaja na putevima čl. 331, stav 52, tačnije upravljao sam motornim vozilom sa dve vozačke dozvole. Šta je kazna za ovaj prekršaj?

Poštovani,

Prilikom analiziranja Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o pekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009) I Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon) (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka US).

Kako je Zakonom propisano, niko ne može u istro vreme koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države. Shodno navedenoj odredbi  za ovaj prekršaj Zakonom je predviđena novčana kazna u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana.

Kazna za prekršaje odmerava se u granicama koje su za taj prekršaj propisane, a pri tome se uzimaju u  obzir sve okolnosti koje se tiču da kazna bude veća ili manja, a naročito: težina i posledice prekršaja, okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen krivice učinioca, lične prilike učinioca i držanje učinioca posle učinjenog prekršaja. Pri odmeravanj visine novčane kazne uzeće se u obzir i imobno stanje učinioca.

Kaznu zatvora može izreći samo prekršajni sud.

U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne, koji ne može biti duži od petnaest dana od dana pravosnažnosti presude. U opravdanim slučajevima, sud može rešenjem dozvoliti da se novčana kazna isplati u ratama, pri čemu isti sud određuje način i rok plaćanja, koji ne može da bude duži od tri meseca.

Ako kažnjeno fizičko lice, u određenom roku ne plati novčanu kaznu u celini ili delimično, novčana kazna ili neplaćeni deo kazne zameniće se radom u javnom interesu ili kaznom zatvora. A zameniće se tako što započetih 1.000,00 dinara određuje dva dana rada u javnom interesu ili jedan dan zatvora, s tim što rad u  javnom ne može da traje duže od 120 dana, a kazna zatvora ne može biti kraća od jednog ni duža od šezdeset dana. Deo neplaćene novčane kazne koji nije mogao biti zamenjen kaznom zatvora ili radom u javnom interesu, naplaćuje se prinudnim putem. Ako kažnjeno fizičko lice isplati deo novčane kazne, ostatak kazne će se srazmerno zameniti radom u javnom interesu ili kaznom zatvora.  Zamena novčane kazne u kaznu zatvora vrši se na osnovu rešenja suda protiv kojeg je dozvoljena žalba u roku od 3 dana.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)