Poštovani, Trenutno smo na sudu sa komšijom koji je 20 godina koristio deo našeg placa za prolaz putničkim vozilom i prolaz pešaka. To je 1,5 m našeg placa i 1,5 m komšijinog placa što ukupno iznosi 3m. Problem se javio kada je on srušio deo ograde i još više ušao u naš posed. Sva dokumentacija je uredna, kao i međe. Geometar je izlazio četiri puta i rezultat je uvek bio isti. Međutim, komšija tvrdi da to nije tako, pritom nema nijedan dokaz da potkrepi njegove tvrdnje. On se vodi pravom korišćenja tih 20 godina. Mi smo nasledili taj plac i kuću od pokojnog oca pre 5 godina. Sada želimo da mu uskratimo pravo prolaza. Sud i veštaci su bili na licu mesta, ali još nema presude, a od tada je prošlo 10 meseci. Kako se zaštititi i šta nam valja činiti? Unapred hvala.

Poštovani,

Postoje tri načina da  Vaš komšija dobije pravo da koristi deo Vašeg placa za prolaz, tj. pravo službenosti prolaza. To se može omogućiti ugovorom, zakonom ili održajem. Prema članu 54. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa (“Službeni list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Službeni list SRJ”, br. 29/96 i “Službeni glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. Zakon) stvarna službenost se može steći održajem ukoliko je nepokretnost korišćena za vreme od 20 godina bez protivljenja vlasnika nepokretnosti. Ali, u istom članu se navodi da se to pravo ne može steći ako je vršena zloupotreba poverenja vlasnika, silom, prevarom ili ako je službenost ustupljena bez opoziva.

Dakle, ako je Vaš komšija koristio bez Vaše zabrane 1,5 m placa za prolaz preko 20 godina, on zaista stiče održajem pravo službenosti prolaza i ukoliko on to želi istaći, teret dokazivanja je na njemu (on to mora dokazati sudu).

Što se tiče prestanka postojanja ovog prava, to je moguće na osnovu ugovora između Vas i komšije, zbog nevršenja njegovog prava i sudskom odlukom. Vi možete zahtevati da prestane pravo sluzbenosti kada ona postane nepotrebna ili kada prestane razlog zbog koga je zasnovana (npr. komšija stekne mogućnost prelaska preko svog imanja).

Na Vama je da dokažete promenjene okolnosti, tj. rušenje ograde koje ste naveli i da to predstavite kao zloupotrebu Vašeg poverenja i samim tim razlog za ukidanje daljeg vršenja prava službenosti. Sud može na Vaš zahtev ustanoviti i naknadu koju bi Vaš komšija bio obavezan da plaća ukoliko želi da nastavi sa vršenjem prolaza.

S obzirom da ste Vi već preduzeli sve mere, obratili se sudu, obavljena su veštačenja, možete sačekati presudu. Član 367. Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011) predvđa da možete izjaviti žalbu protiv presude donete u prvom stepenu u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa presude. O ovoj žalbi odlučuje drugostepeni sud, a Vi je podnosite prvostepenom sudu, tj. sudu koji je doneo presudu.

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)