Poštovani, Stigla mi je presuda za saobraćajni prekršaj, za koji tvrdim da je čista nameštaljka! Prekršaj je napravljen pre nepunih godinu dana, a svedočio sam krajem prošle godine. Uglavnom, sudija je odbio moju odbranu, ali me je kaznio minimalnom kaznom, s obzirom na materijalno stanje i na to da ranije nisam kažnjavan. Dobio sam da platim 17000 dinara, oduzeto mi je 6 bodova i oduzeta mi je vozačka dozvola na 3 meseca. Meni je veliki problem oduzimanje vozačke dozvole, jer mi posao zavisi od toga, a i poslodavac mi je rekao da ako do toga dođe da će morati da mi da otkaz. Rok za žalbu mi je 7 dana. Molim Vas da me posavetujete šta da radim i postoji li mogućnost da mi ne oduzmu dozvolu. Unapred hvala.

Poštovani,

S obzirom da je presuda već donesena, jedino što je sada u Vašoj moći je podnošenje žalbe. Prema članu 228. Zakona o prekršajima (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009) imate pravo da izjavite žalbu Višem prekršajnom sudu, a predajete je sudu koji je doneo presudu. Ako na vreme izjavite žalbu, ona odlaže izvršenje odluke suda (član 230. Zakona o prekršajima).

Član 233. istog zakona navodi razloge zbog kojih se odluka suda može pobijati. To su:

1. zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka;

2. zbog povrede odredaba materijalnog prava iz Zakona o prekršajima i drugih propisa;

3. zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;

4. zbog odluke o prekršajnim sankcijama, oduzimanju imovinske koristi, troškovima prekršajnog postupka i imovinsko-pravnom zahtevu.

Naime, možete navesti u žalbi da je sud pogrešno utvrdio činjenično stanje i razloge zašto to smatrate, tj. da iznova objasnite šta se u stvari dogodilo i zašto tvrdite da je došlo do nameštaljke.

Što se tiče odluke o prekršajnim sankcijama, tj. oduzimanju Vaše vozačke dozvole, navedite to da smatrate da sud nije pravilno odmerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude manja (član 237. Zakona o prekršajima). Te okolnosti su upravo mogućnost gubitka posla ukoliko dođe do izvršenja presude, a samim tim dovođenje u takvu materijalnu situaciju da će biti otežano i plaćanje novačne kazne, koja je takođe određena presudom.

U članu 232. Zakona o prekršajima se navodi da žalba mora da sadrži označenje odluke protiv koje se žalba izjavljuje, razloge zbog kojih je podnosilac žalbe nezadovoljan odlukom i potpis podnosioca žalbe. Možete takođe iznositi u žalbi nove činjenice i dokaze ukoliko smatrate da mogu biti od koristi, ali uz navođenje razloga zašto ranije, tj. u prvostepenom postupku, nisu bili izneseni.

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)