Poštovani, šta mi je potrebno za upis u katastar stana koji mi je majka ostavila ugovorom o doživotnom izdržavanju? Majka je preminula, ostavinska rasprava je završena, čekam rešenje suda i njegovu pravnosnažnost. Po mojim saznanjima to je sledeće: 1. pravosnažno rešenje suda o obustavi ostavinskog postupka u odnosu na stan koji je predmet ugovora, 2. umrlica za majku, 3. original ugovor o doživotnom izdržavanju, original ili overene kopije 4. pečat poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava (ovde ne znam da li se ovaj pečat stavlja na original ugovora o doživotnom izdržavanju,ili to ide kao poseban papir). 5. Republička administrativna taksa 6. Naknada za uslugu RGZ-a. Unapred zahvalna!

Poštovana, upis prava svojine u katastar nepokretnosti vrši se podnoštenjem zahteva nadležnoj službi odn. onoj službi koja obuhvata područje na kom se stan nalazi. Zahtev se podnosi u pisanom obliku (član 123 stav 1 Zakona o državnom premeru i katastru, “Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013). Obrazac zahteva (prijave) možete preuzeti ovde:

https://www.rgz.gov.rs/web_preuzimanje_datotetka.asp?LanguageID=1&FileID=162

Pored zahteva, potrebne su Vam i određene isprave na osnovu kojih će se upis izvršiti (član 86 stav 1 Zakona o državnom premeru i katastru). To će u ovom slučaju biti ugovor o doživotnom izdržavanju sa umrlicom i pravnosnažno rešenje o obustavi ostavinskog postupka u odnosu na nepokretnost koja je predmet ugovora. Sve isprave na osnovu kojih se vrši upis podnose se ili u originalu ili overenoj kopiji (član 86 stav 4. Zakona o državnom premeru i katastru).

Od priloga uz zahtev su Vam potrebne i uplatnice kao dokaz da ste uplatili republičku administrativnu taksu i naknadu za upis imaoca prava na nepokretnosti.

Dokaz o plaćenom porezu se ranije tražio kao potreban za upis, međutim ta odredba Zakona o porezima na imovinu (član 38a) je odlukom Ustavnog suda proglašena neustavnom, tako da Vam neće biti potrebna prilikom podnošenja zahteva za upis prava na nepokretnosti.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu