Najljubaznije Vas molim da mi odgovrite što je pre moguće, u pitanju je veoma delikatna i dosta hitna stuacija. Moj otac želi da mi ugovorom o poklonu pokloni stan u Beogradu. Ja sam jedno od njegovo dvoje dece iz bračne zajednice, roditelji su mi i dalje u braku. Međutim, moj otac ima i vanbračnu decu. Zanima me da li ugovor o poklonu nepokretnosti sačinjen za njegovog života, mene štiti od toga da nakon njegove smrti ne moram da tu nepokretnost delim sa ostalom vanbračnom decom mog oca? Kako je ugovor već sačinjen, zanima me da li je sam ugovor dovoljan da me zaštiti, i da li je dovoljno ono sto je navedeno u dva člana ugovora: 1) Poklonodavac, potpisom ovog Ugovora, izričito izjavljuje da se nakon njegove smrti, predmet poklona utvrđen članom 1. ovog Ugovora neće uračunavati u nasledni deo poklonoprimca. 2) Poklonodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje i garantuje poklonoprimcu da poklon nije opterećen nikakvim upisanim ili prećutnim teretima (zaloge, hipoteke i dr.) niti pravima trećih lica, da nije predmet sudskog ili upravnog postupka, da nije predmet podele bračne tekovine ili nasleđivanja, da nema zabrane raspolaganja ili otuđenja, da nije predmet druge kupoprodaje, da ne postoji smetnja da se izvrši prenos vlasništva i predaja nepokretnosti u posed, da nije primio kaparu ili naknadu, da nije dat u zakup ili na poklon, da nije predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o zameni, da nije predmet bilo kog drugog pravnog posla i obavezuje se da kupcu pruži kompletnu zaštitu od pravnog uznemiravanja – „evikcije“ pod pretnjom naknade štete i raskida ovog ugovora.

Poštovani,

Na osnovu izloženog zaključujem da ste Vi u ovakvoj situaciji pravno zaštićeni, budući da se možete pozivati na Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) i član 67 u kome se navodi: “Poklon se nasledniku ne uračunava u nasledni deo ako je ostavilac u vreme poklona ili docnije, ili u zaveštanju, izjavio da se poklon neće uračunati, ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila namera ostaviočeva.”

U tom slučaju imate prava i na nužni deo koji Vam sleduje na osnovu, takođe, Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) i člana 39.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu