Postovani! Pre par godina sa mojom svekrvom sam sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju, u kom se navodi da celokupna imovina, nameštaj pokućstvo, prava na novac koji se na dan njene smrti zatekne pripadnu meni, udovici njenog pokojnog sina. Pored teških životnih okolnosti i moje i njene bolesti bile smo prinuđene da prodamo kuću i zemlju s tim da nesmetano možemo da živimo u jednom delu. Posle prodaje advokat koji je zastupao mog pokojnog muža u sudskom sporu podneo je tužbu protiv kupca i moje svekrve zbog neplaćene usluge za predmet koji nije okončan i sud je doneo odluku privremene mere na nepokretnostima i celokupnom imovinom koja je preostala na ime moje svekrve koja je u ugovoru, pa me interesuje da li mogu da sačuvam bar ostatak imovine koji je na ugovoru, posto ćemo morati da vratimo kupcu novac. Unapred zahvalna!

Poštovana, pre svega moramo naglasiti da predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ne može biti prenos celokupne imovine primaoca izdržavanja, u ovom slučaju Vaše svekrve, koja se zatekne u trenutku njene smrti, već samo tačno određenih stvari i prava (član 194 stav 1 Zakona o nasleđivanju “Službeni glasnik Republike Srbije” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) koja postoje u trenutku zaključenja ugovora (član 194 stav 2 Zakona o nasleđivanju). Ako ste u ugovoru naveli, kao što stoji u pitanju, da će celokupna njena imovina koja se zatekne na dan njene smrti preći na Vas, ugovor je ništav odn. kao da nije ni bio zaključen (član 47 Zakona o obligacionim odnosima, “Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja), te ne biste imali nikakva prava po osnovu tog ugovora, bez obzira na situaciju koju navodite u drugom delu pitanja.

Što se drugog dela pitanja tiče, pretpostavljam da je advokat tužbom pobijao ugovor o prodaji kuće i zemlje koju pominjete (član 280 stav 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima) i da je sud usvojio njegov zahtev. To znači da u odnosu na njega ugovor o prodaji ne važi odn. da se prema njemu računa kao da je imovina koju ste prodali još uvek u vlasništvu Vaše svekrve (član 284 Zakona o obligacionim odnosima), što mu omogućava da iz te imovine, prodajom naplati svoj dug ukoliko mu Vaša svekrva ili kupac ne plate iznos duga u roku koji je određen presudom.

Ne možemo sa sigurnošću da zaključimo iz Vašeg pitanja šta se tačno dalje dešavalo. Verujem da je došlo do raskida ugovora o prodaji (član 510 stav 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima). U tom slučaju će Vaša svekrva morati da vrati kupcu novac koji je od njega primila uz zateznu kamatu od dana kada ga je primila (član 132 stav 1. i 5. Zakona o obligacionim odnosima), a kupac će biti dužan vratiti joj kuću koju mu je prodala. To znači da će Vaša svekrva svakako imati pravo na toj kući odnosno na novcu od prodaje kuće koji ostane nakon naplate duga advokata.

U svakom slučaju, savetujemo Vam da zaključite nov ugovor o doživotnom izdržavanju i da pri tome vodite računa da u njemu navedete tačno određene stvari i prava koja postoje u svojini Vaše svekrve u trenutku zaključenja ugovora (kao što je navedeno u prvom pasusu odgovora).

Ukoliko nismo dobro shvatili sled događaja, molimo Vas da nam pošaljete dodatne informacije kako bismo Vam dali adekvatan odgovor.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu