Poštovani, sestra i ja smo sklopile ugovor o doživotnom izdržavanju sa tetkom koja nema svoju porodicu. Stan se nalazio u X pa pošto je tetka prošle godine polomila kuk i sada je polupokretna bila je prinuđena da proda taj stan zbog udaljenosti i da kupi drugi stan u X, bliže nama zbog svakodnevnog obilaženja. PITANJE-DA LI JE POTREBNO DA SKLOPIMO NOVI UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU SA TETKOM ILI STARI VAŽI BEZ OBZIRA ŠTO JE NEPOKRETNOST PRODATA I KUPLJENA NOVA. HVALA, POZDRAV

Poštovana,

U  članu 194. Zakona o nasledjivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) dat je pravni pojam ugovora od doživotnom izdržavanju: “Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora.”

Ovim je rečeno da samim ugovorom Vi i Vaša tetka morate tačno odrediti na kojoj stvari će biti preneta svojina na Vas nakon smrti. U vezi s tim Vam predočavam dve situacije: 1. Ukoliko je stan u X koji je prodat bio baš ta nepokretnost za koju ste odredili zajednički u ugovoru da bude  Vaša nakon smrti, neophodno je da ugovor bude izmenjen odnosno usklađen sa novonastalom situacijom. 2. Ukoliko pak taj stan koji je prodat nije bio određen kao nepokretnost koja nakon smrti postaje Vaša, nema potrebe za menjanjem ugovora s obzirom na to da to nije njegov bitan elemenat.

Dakle, uprkos tome što Vaša tetka nema drugih naslednika, skrećemo Vam pažnju na to da “imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu” ostavioca (član 195. ZON), a s obzirom na činjenicu da predmet ugovora o doživotnom izdržavanju moraju biti tačno određene stvari, Vama će pripasti samo one stvari ugovorom precizirane.

Savetujemo Vam, kako biste svoja prava iz zaključenog i overenog ugovora o doživotnom izdržavanju obezbedili izvršite upis u vidu zabeležbe u javnoj knjizi (katastru nepokretnosti).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)