Poštovani, radim u privatnoj firmi od XX.XX.2007. godine. Posle godinu dana dobila sam rešenje na neodredjeno i dalje sam u radnom odnosu. Zanima me zbog prelaska na novo radno mesto koja su moja prava i da li moram da odradim otkazni rok, koliki je zakonski minimum i da li mogu sporazumno raskinuti ugovor sa kraćim datumom? U Ugovoru o radu koji sam potpisala ne piše ništa o otkaznom roku, tj. nije naznačeno ništa. Hvala unapred

Poštovana,

Jedan od načina prestanka radnog odnosa prema ZAKONU O RADU (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) jeste i otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog. Ukoliko se opredeliti za tu opciju trebali biste znati da u tom slučaju ukoliko ništa drugo nije bilo predviđeno samim ugovorom o radu da prema zakonu, otkaz morate u pismenom obliku dostaviti vašem poslodavcu najmanje 15 dana pre dana koji ste u pismenu naveli kao dan prestanka radnog odnosa. Isto tako morate imati na umu da sama Vaša odluka da dajete otkaz nije osnov prestanka radno odnosa već poslodavac donosi rešenje o prestanku radnog odnosa u kojem navodi da radni odnos prestaje otkazom na inicijativu zaposlenog i rešenje dostavlja zaposlenom.

Što se tiče Vašeg drugog pitanja možete prekinuti ukovor o radu i pismenim sporazumom sa poslodavcem. Kod sporazumnog raskida radnog odnosa zaposlenom prestaje radni odnos datumom koji je utvrđen sporazumom. U čl. 177 ZAKONA O RADU predviđeno je da je kod sporazumnog raskida ugovora o radu poslodavac dužan da pre potpisivanja sporazuma,  zaposlenog odnosno Vas, pisanim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti.

Po prestanku radnog odnosa poslodavac je dužan da Vam isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. U čl. 186 ZAKONA O RADU propisano je da je poslodavac dužan da isplatu obaveza izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)