Poštovani, prijavljen sam radnik u firmi. Poslednjih 3 meseca nisam primio celu platu (primam inace na 3 dela platu (dva na račun, jedan na ruke), i poslednju uplatu na racunu sam imao u septembru topli obrok), da li imam osnova da ih tužim i zahtevam isplatu dugovanja koje firma ima prema meni?

Poštovani,

Pravo na zaradu prema ZAKONU O RADU (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) obuhvata: zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi), kao i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa ugovorom o radu. Ukoliko ne možete da ostvarite svoje pravo na isplatu neisplaćenih zarada i drugih primanja po osnovu ugovora o radu, možete zatražiti zaštitu odnosno ostvarivanje svog prava na dva načina:

1) u postupku sporazumnog rešavanja spornih pitanja koji se vodi pred arbitrom, kojeg sporazumno određuju strane u sporu iz reda stručnjaka u oblasti koja je predmet spora, ili

2) u postupku sudske zaštite.

Prema čl.30 ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004 i 104/2009), individualni spor može da se rešava pred arbitrom, u skladu sa ovim zakonom, ako je predmet spora:

1) otkaz ugovora o radu;

2) ugovaranje i isplata minimalne zarade;

3) diskriminacija i zlostavljanje na radu;

4) naknada troškova za ishranu u toku rada;

5) naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada;

6) isplata jubilarne nagrade;

7) isplata regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Tako da biste Vi, ukoliko se opredelite da pred arbitrom rešite sporno pitanje, mogli jedino da se sporazumete sa poslodavcem u pogledu minimalne zarade, ili naknade troškova za ishranu u toku rada, ili naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, isplatu jubilarne nagrade ili isplatu regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Ako se pak opredelite da sudskim putem ostvarite svoje pravo, trebali biste znati da se postupak pokreće podnošenjem tužbe sudu na čijem području se nalazi sedište poslodavca. Rok za podnošenje tužbe iznosi 90 dana od dana saznanja za povredu prava, a s obzirom da je vaš interes u naplati novčanog potraživanje onda u skladu sa ZAKONOM O RADU pravo na naplatu novčanog potraživanja zastarevau roku od 3 godine od dana nastanka obaveze.

Trebali biste isto tako imati na umu da iako pokrenete sudski postupak radi naplate neisplaćenih zarada, ali u toku postupka uspete da se sporazumete sa Vašim poslodavcem oko spornih pitanja dužni ste da obavestite sud o pokretanju postupka pred arbitrom, usled čega će sud obustaviti postupak.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)