Poštovani, posle smrti oca na ostavinskoj raspravi, majka se odrekla svog dela imovine u korist dvojice sinova. Da li je ikako moguce da majka posle devet godina od tog postupka moze da povrati pravo na svoj deo imovine, kojeg se odrekla? Hvala!

Poštovana,

Vaše pitanje reguliše Zakon o nasleđivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 46/95 i 101/2003 – odluka USRS).

Članom 214. stav 3. ovog zakona, propisano je da je izjava o odricanju od nasleđa neopoziva. Međutim, član 216. stav 2. Zakona o nasleđivanju propisuje, da se u slučaju odricanja od nasleđa u korist drugih lica, primenjuju pravila ugovora o poklonu u kom slučaju je moguće poništenje pod određenim uslovima. U Vašem slučaju, to su slučajevi grube nezahvalnosti, iskazane prema poklonodavcu od strane poklonoprimca (majci od strane sinova), te zbog osiromašenja poklonodavca (majke).

Pravo na raskid zbog nezahvalnosti važi jednu godinu od trenutka saznanja za nezahvalnost, a najduže u roku od deset godina od pokazane nezahvalnosti. Ovo pravo prestaje da važi smrću poklonoprimca.

Pravo na raskid ugovora zbog osiromašenja važi samo u ako je poklonodavac (majka) ostao bez osnovnih sredstava za život, te nema lica koja su po zakonu dužna da ga izdržavaju.

Prema tome, u slučaju postojanja jednog od ovih uslova, majka bi pozivanjem na njega, mogla povratiti svoj deo imovine.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)