Poštovani, plac smo kupili 198X.g. ugovor je napisam i overen, izmirene su sve obaveze prema prodavcu iste godine, plaćene su takse za prenos placa na moje ime. Sada kad sam izvadio posedovani list vlasnik je i dalje isti covek od koga sam kupio plac, samo sto je on u medjuvremenu preminuo pa je to prešlo na njegovu ženu i sinove. Kako je to moguće? Šta treba da uradim da bi plac koji sam uredno platio, pređe na moje ime? Napominjem da imam sve originalne uplatnice iz te godine gde sam platio i prenos, uredno i predao? Hvala Vam

Ljudi uglavnom misle da se potpisanim i overenim ugovorom u sudu postaje vlasnik nepokretnosti (placa), međutim potrebno je izvršiti prenos vlasništva u katastar nepokretnosti (nekada u zemljišne knjige). Ovakva situacija je očekivana jer  Vi niste izvršili takav prenos. Sada je potrebno da upravo izvršite takav prenos odnosno upis placa u katastarskoj opštini na čijoj teritoriji se Vaš plac nalazi. U postupku upisa kao stranke učestvujete Vi kao lice u čiju korist se odlučuje u upisu i upisani prethodnik – član 122 Zakona o državnom premeru i katastru (‘’Sl. Glasnik RS’’,br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013).

U ugovoru koji ste zaključili sa prodavcem nepokretnosti potrebno je da postoji njegova izjava da Vam dozvoljava upis prava svojine u javne knjige bez njegovog daljeg prisustva i saglasnosti (tzv. clausula intabulandi). Ukoliko se u ugovoru nalazi ovakva odredba možete izvršiti upis prava svojine u katastar nepokretnosti na osnovu propisane dokumentacije bez učešća prodavčevih potomaka u postupku.

Međutim kako je prethodnik odnosno čovek od koga ste plac kupili preminuo, ukoliko ne postoji pomenuta odrdedba u ugovoru, kao stranka se pojavljuju njegovi naslednici. Tako da će njegova supruga i sinovi morati da se pojave kao stranka. Ukoliko se oni ne saglase sa ovim moguće je pokrenuti sudski postupak pa bi se pravo svojine upisivalo na osnovu presude suda.

Inače zahtev za upis se podnosi u pisanom obliku – član 123. Uredan zahtev za upis prava u katastar nepokretnosti mora da sadrži:podatke o podnosiocu zahteva; naziv katastarske opštine i označenje nepokretnosti za koju se traži upis, prema podacima katastra nepokretnosti; stvarno pravo ili promenu za koju se zahteva upis – član 124. Ukoliko se oni budu složili sa upisom i prenosom placa na Vaše ime u katastar nepokretnosti, situacija će se vrlo brzo rešiti i Vi ćete postati vlasnik.

Ukoliko se naslednici budu protivili upisu, Vi ćete moći da se pozovete na institut vanrednog održaja. Kako ste Vi savestan držalac(onaj držalac koji opravdano veruje da je vlasnik) placa vec preko 20 godina i pritom Vas niko nije uznemiravao ni na koji način u vašem pravu, Vi na osnovu zakona postajete vlasnik stvari i vrši se upis Vašeg prava u katastar nepokretnosti.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)