Zanima me kako napisati otkaz podstanarima koji nisu plaćali režije i račune skoro 19meseci. Podstanari su mladi bračni par sa dvoje male dece, ona prima socijalnu pomoć, dečiji i roditeljski dodatak, a on radi na crno kod ujaka. U suštini, imaju primanja prosečno XXX-XXXe mesečno. Kirija iznosi XXXe a računi oko XXXXdin. Gospodin je pre godinu dana prikazao papir o sudskoj parnici na kojoj bi trebalo da dobije oko XXXXe. Dever je čekao da se parnica završi i da podstanar isplati dug za kiriju. A bio je ubeđen da podstanar plaća račune (nažalost nije nikad proverio listing) do nedavno kad je zaista postalo sumnjivo jer su počeli da zovu zbog neplaćenog grejanja sa zgrade. Da li mora da se sastavi otkazni rok od 90 dana kao sto piše za stanodavce ili ne s razlogolm sto nisu platili kiriju više od godinu dana? Molila bih Vas da mi u sto kracem roku date odgovor. Unapred zahvalna

Poštovana,

U Zakonu o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011) član 7 piše da se ugovor o zakupu stana zaključuje u pismenoj formi i sadrži naročito: ugovorne strane; vreme i mesto zaključenja ugovora; podatke o stanu koji je predmet zakupa; vreme trajanja zakupa; prava i obaveze ugovornih strana u korišćenju i održavanju stana; visinu zakupnine i način i rokove plaćanja; uslove i rokove za otkaz ugovora; lica koja će koristiti stan. Međutim, u Zakonu o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) član 7 piše da ugovor za čije se zaključenje zahteva pismena forma smatra se punovažnim iako nije zaključen u toj formi ako su ugovorne strane izvršile, u celini ili u pretežnom delu, obaveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja zbog koga je forma propisana očigledno ne proizlazi što drugo što je kod Vas slučaj. Zbog svega navedenog Vi kao zakupodavac morate ispoštovati ugovor iako on nije valjano sastavljen. S toga sledi da možete kao zakupodavac dati otkaz zakupcu u slučaju da zakupac ne plati zakupninu za najmanje tri meseca uzastopno ili četiri meseca u toku gotine s tim sto morate dati otkaz ugovora o zakupu stana u pismenoj formi sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od 90 dana, a ako otkazni rok ističe u periodu decembar – februar, otkazni rok se produžava za još 30 dana- član 10 Zakona u stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011). S druge strane ukoliko želite da pokušate da dobijete novac koji Vam u ovom slučaju zakupac duguje, možete pokenuti parnični postupak pred sudom na čijem se području nepokretnost nalazi-član 51 Zakona o parničnom postupku (‘’Sl. Glasnik RS’’,br. 72/2011, 49/2013- odluka US I 74/2013-odluka US).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)