Poštovani, nedavno se desilia jedna strašna stvar mom drugu, pa bih Vam bio mnogo zahvalan ukoliko bi ste mogli da mi kazete kakve će posledice snositi krivac zbog toga. Situacija je sledeća, pre par dana moj drug se vraćao kući, i na tom putu, jedan mladić ga je napao sa leđa, i isprebijao nekom šipkom, nanevši mu teže telesne povrede (polomljena noga kod kolena, napukla kost kod ramena, polomljen nos, i puno zadobijenih masnica i otoka po licu i telu). Srećom napadac je uhvaćen, i on sada tvrdi da je on bio potplaćen od strane nekog trećeg lica da izvrši taj napad. To još uvek nije dokazano, i suđenje tek treba da počne, tako da me zanima koje posledice, presude, može da snosi taj manijak, a ukoliko je njegova priča tačna, sta se dešava i sa tim licem koje je njemu dalo novac da tako nesto uradi. Hvala unapred

Poštovani ,

Prema Krivičnom Zakoniku Republike Srbije (“Sl.glasnik”,br.85/2005,88/2005-ispr.,107/2005-ispr.,72/2009,111/2009,121/2012 i 104/2013 ) u članu 121 navodi se sledeće :

(1) Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje naruši kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usled toga doveden u opasnost život povređenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj meri oštećen ili oslabljen neki važan deo njegovog tela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povređenog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost ,kazniće se zatvorom od jedne do osam godina

(3) Ako je usled dela iz st.1 i 2. ovog člana nastupila smrt povređenog lica ,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina .

(4) Ko delo iz st.1 i 2. ovog člana učini iz nehata , kazniće se zatvorom do tri godine .

(5) Ko delo iz st.1 do 3 ovog člana učini na mah , doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom , zlostavljanjem ili teškim vređanjem  od strane povređenog, kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom do tri godine , za delo iz stava 2. zatvorom od tri meseca do četiri godine a za delo iz stava 3. zatvorom od šest meseci do pet godina .

(6) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu ili bremenitoj ženi ili licu koje obavlja poslove od javnog značaja , učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina , za delo iz stava 2. ovog člana zatvorom od dve do dvanaest godina  a za delo iz stava 3. ovog člana zatvorom od pet do petnaest godina .

Sa druge strane  , u članovima 33-36 istog zakonika navodi se sledeće :

Saizvršilašvo – čl.33 :

Ako više lica učestvovanjem u radnji izvršenja sa umišljajem ili iz nehata zajednički izvrše krivično delo , ili ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinesu izvršenju krivičnog dela , svako od njih kazniće se kaznom propisanom za to delo.

Podstrekavanje – čl.34 :

(1) Ko drugog sa umišljajem podstrekne da izvrši krivično delo, kazniće se kaznom propisanom za to krivično delo.

(2) Ko drugog sa umišljajem podstrekava na izvršenje krivičnog dela čiji pokušaj je po zakonu kažnjiv , a delo ne bude ni pokušano, kazniće se kao za pokušaj krivičnog dela .

Pomaganje-čl.35 :

(1) Ko drugom sa umišljajem pomogne u izvršenju krivičnog dela  , kazniće se kaznom propisanom za to krivično delo , ili ublaženom kaznom .

(2) Kao pomaganje u izvršenju krivičnog dela smatra se naročito : davanje saveta ili uputstava kako da se izvrši krivično delo, stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela, stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog dela, kao i unapred obećano prikrivanje krivičnog dela učinioca, sredstava kojima je krivično delo izvršeno , tragova krivičnog dela ili predmeta pribavljenih krivičnim delom .

Čl.36 :

(1) Saizvršilac je odgovoran za izvršeno krivično delo u granicama svog umišljaja i nehata, a podstrekač i pomagač u granicama svog umišljaja.

(2) Osnovi koji isključuju krivicu izvršioca (čl.23,28 i 29 ovog zakonika) ne isključuju krivično delo saizvršioca  , podstrekača ili pomagača kod kojeg krivica postoji .

(3) Lični odnosi , svojstva i okolnosti usled kojih zakon dozvoljava oslobođenje od kazne , ili koje utiču na odmeravanje kazne  , mogu se uzeti u obzir samo onom izvršiocu , saizvršiocu  , podstrekaču ili pomagaču kod kojeg takvi odnosi , svojstva i okolnosti postoje .

(4) Lični odnosi , svojstva i okolnosti koji predstavljaju bitno obeležje krivičnog dela ne moraju postojati kod podsrekača ili pomagača .Podstrekaču ili pomagaču koji nema takvo lično svojstvo kazna se može ublažiti .

Međutim, kako u Vašem slučaju tek započinje krivični postupak na sudu je da utvrdi sve okolnosti konkretnog slučaja te da na osnovu njih donese odgovarajuću odluku.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)