Poštovani, kom organu je moguće uložiti prijavu za ograđivanje podstepeništnog prostora (i pretvaranja istog u ostavu), kao i ogradjivanje tri parking mesta (i pretvaranje istih u dvorište), a sve to od strane predsednika kućnog saveta? Unapred hvala

Poštovani,

S obzirom da ograđujete jedan prostor unutar objekta, kao i da menjate spoljni izgled objekta pretvaranjem parking mesta u dvorište ograđivanjem, primenjuje se Zakon o planiranju i izgradnji po kom „rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta, kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica”  Član 2, stav 32. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US i 98/2013 – odluka US).

Potrebna Vam je dozvola nadležnog organa opštine na kojoj se nepokretnost nalazi (u gradu Beogradu, za objekte do 800m2 bruto površine Građevinsku dozvolu izdaje nadležni opštinski organ).

Pored toga ukoliko se ovakvi radovi sprovode bez odgovarajućih odobranja možete se prijavom obratiti nadležnoj građevinskoj inspekciji na teritoriji Vaše opštine. Prijava se piše u slobodnoj formi, a potrbno je da navedete tačne podatke o lokaciji objekta i tom licu koje je navodno podiglo objekat. Takođe, građenje bez građevinske dozvole predstavlja i krivično delo te ukoliko je to slučaj nadležni inspektor će podneti krivičnu prijavu. Možete i sami da sastavite krivičnu prijavu kada bude pisali prijavu građevinskoj inspekkciji, na sajtu  https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/krivicni-zakonik-institut-krivicna-prijava/ imate instrukcije I kako to da uradite.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)