Poštovani, možete li mi reći šta znači kazna od 3 meseca do godinu dana uslovno, kojom je osuđena moja bivša supruga po čl. 195 KZ. i da li ona krši automatski uslov, jer je presuda doneta u njenom odsustvu jer je ona u bekstvu? Šta treba da uradim? Unapred hvala .

Poštovani,

Vašoj bivšoj supruzi je ostavljena alternativa, ili da izabere tri meseca zatvora ili godinu dana uslovne osude. Uslovna osuda je određena članom 65. a u stavu 1. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) predviđa: Uslovnom osudom sud učiniocu krivičnog dela utvrđuje kaznu i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti, ako osuđeni za vreme koje odredi sud, a koje ne može biti kraće od jedne niti duže od pet godina (vreme proveravanja) ne učini novo krivično delo.

Suđenje u odsustvu je predviđeno Zakonom o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) i u članu 381 kaže:

Optuženom se može suditi u odsustvu samo kada postoje naročito opravdani razlozi da mu se sudi iako je odsutan, pod uslovom da je u bekstvu ili nije dostupan državnim organima.

Imajuću u vidu da je jedan od uslova za suđenje u odsustvu nedostupnost optuženog, to neće imati uticaja na kršenje propisa vezanih za uslovnu osudu.

Što se tiče Vašeg poslednjeg pitanja, a vezano je za Vaše dalje postupke, iz sadašnjeg činjeničnog stanja Vaša uloga nije prevelika, ali u svakom slučaju, možete posavetovati Vašu suprugu da se preda, čime bi svakako olakšala dalji postupak a i konsekvence po nju bi bile znatno blaže. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)