Kupio sam stan u Požarevcu od 170 kvadrata, u novoizgrađenoj zgradi, na parceli sa jednoporodičnim stanovanjem, zgrada je uknjižena i ima upotrebnu dozvolu. Želim da svoj stan od 170 kvadrata pretvorim u tri manja i uknjižim ih u katastar kao tri stana. Da li je to moguće i pod kojim uslovima?

Poštovani,

Vaše pitanje podrazumeva dve oblasti, odnosno dve grupe poslova. Prva grupa poslova su poslovi na samoj fizičkoj deobi predmetnog stana na tri odvojene stambene jedinice – stana. Shodno odredbama Zakona o planiranju I izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US i 98/2013 – odluka US) člana 145. st.1 ima za posledicu da je to ozbiljan postupak koji zahteva pribavljanje odgovarajuće dozvole za izvođenje tih radova kod nadležnog organa. Stavom 2 istog člana ovog zakona, propisana su dokumenta neophodna za izdavanje dozvole za izvođene radova u Vašem slučaju, kao i određeni svi drugi uslovi koji treba da ispunjavate za izvođene navedenih radova, a to su:

– dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. ovog zakona;

– idejni projekat, odnosno glavni projekat, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova (pribavlja se saglasnost javnog komunalnog preduzeća, odnosno privrednog društva kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti.);

– dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju garaža, ostava i drugih sličnih objekata, kao i za promenu namene bez izvođenja radova.

Istim članom 145. propisano je da po završetku izgradnje, odnosno izvođenju radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu. 

Zahtev za odobrenje za gradnju, odnosno izvođene radova, u prilogu sa navedenom pratećom dokumentacijom, podnosi se nadležnom organu opštine na čijoj teritoriji se nalazi predmetni stan, Odeljenju za imovinsko-pravne i građevinske poslove.

Tek nakon sprovedenih prethodnik poslova i radova, sa pribavljenom upotrebnom dozvolom i projektom, moze se podneti zahtev Službi katastra nepokretnosti u opštini na čijoj teritoriji se nalazi predmeta nepokretnost, shodno odredbama člana 124. Zakona o državnom premeru i katastru (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013) koji navodi da zahtev za upis stvarnog prava na nepokretnosti mora da sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) naziv katastarske opštine i označenje nepokretnosti za koju se traži upis, prema podacima katastra nepokretnosti;

3) stvarno pravo ili promenu za koju se zahteva upis. 

Uz zahtev za upis, prilažu se sve isprave u originalu koje smo naveli na početku ovog stava.

Članom 126. pomenutog Zakona, Služba katastra nepokretnosti odlučuje o zahtevu upisa prava svojine po podnetom zahtevu i nakon toga sprovodi upis nekopretnosti i prava svojine. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)