Poštovani, Mom sinu je utvrđena kazna od 6 meseci za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl. 323. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika. Da li je moguće da mu se kazna zatvora zameni za izdržavanje kazne po principu kućnog zatvora? Ranije nije bio osuđivan, a sticajem okolnosti došao je u situaciju zbog koje je osuđen.

Poštovani,

Sud će prilikom izricanja presude uzeti kao olakšavajuću okolnost podatak da Vaš sin nije bio ranije osuđivan. Kazna kućnog zatvora može se izreći nakon pravnosnažnosti presude na predlog ovlašćenog lica, za krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora do godinu dana dana (član 174e. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 85/2005, 72/2009 i 31/2011).

Budući da su stavovima 1. i 2.  člana Krivičnog zakonika koji je citiran u pitanju predviđene maksimalne kazne do tri odnosno pet godina, kazna kućnog zatvora se ne može izreći.

 

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)