Poštovani, Moj otac je kupio plac 1978. godine. Ugovor o kupoprodaji nije overen u sudu. Od te godine nesmetano koristi navedeni plac, izgradio je kuću, plaća porez na kuću i građevinsko zemljište, priključen je na električnu, vodovodnu, kanalizacionu mrežu i sl. Čovek od kog je plac kupljen je preminuo pre više od 15 godina. Naslednici tog čoveka prilikom ostavinske rasprave predmetnu parcelu uopšte nisu obuhvatali ostavinskim rešenjem jer su računali da je to prodato. Nikakvih problema sa naslednicima oko ovog pitanja nismo imali jer oni ne poriču da je to njihov otac prodao, i pristaju da to potvrde pred sudom ako treba. Na koji način moj otac može da dokaže pravo svojine i da se upiše u katastar? Da li je u ovom slučaju moguće sticanje prava svojine održajem? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Zakon o prometu nepokretnosti (”Sl. glasnik RS”, br. 42/98 I 111/2009) u članu 4. predviđa da se ugovor o prometu nepokretnosti  zaključuje u pisanoj formi a potpisi ugovarača se overavaju od strane suda. U istom članu zakon predviđa da ukoliko potpisi ugovarača nisu overeni sud može da prizna pravno dejstvo ugovora. Uslovi su da je ugovor ispunjen u celini i li pretežnim delom, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis.

Na osnovu takvog ugovora Vaš otac može izvršiti uknjižbu u katastru nepokretnosti ukoliko se plac vodi na lice s kim je Vaš otac zaključio ugovor. Ako je nepokretnost uknjižena na neko drugo lice pored tog ugovora potrebne su i druge isprave kojima se dokazuje veza između lica koje je upisano kao vlasnik i Vašeg oca (ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, poklonu, ostavinska rešenja i sl.).

Vaš otac može zahtevati tužbom da mu se prizna sticanje prava svojine putem održaja ukoliko dokaže savesnu i mirnu državinu u trajanju od 20 godina pri čemu od koristi mogu biti činjenice koje ste Vi naveli u pitanju. Ako sud prizna zahtev, uknjižba u katastru nepokretnosti se može izvršiti na osnovu pravosnažne sudske odluke.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)