Da li predbeležba upisa prava vlasništva koja nije opravdana u ostavljenom roku, ali koja nije ni dan danas brisana ni posebnim rešenjem niti na zahtev stranke, ima ikakvu pravnu snagu i pravno dejstvo? Drugim rečima, ako bi neko pokrenuo izvršni postupak protiv zemljišno-knjižnog vlasnika (starog vlasnika tj. prodavca) da li mene kao stvarnog vlasnika tj. kupca stana ta predbeležba štiti na bilo koji način?

Poštovani,

Po starom Zakonu o zemljišnim knjigama (“Sl. novine Kraljevine Jugoslavije”, br. 146/30 i 281/31) bilo je predviđeno da rok za opravdanje iznosi 15 dana od dana kada je odluka o predbeležbi dostavljena tražiocu, a rok se može navesti i u ovoj odluci i iz važnih razloga se može produžiti, pa ako opravdanje izostane onda onaj protiv koga je predbeležba bila dozvoljena može zamoliti za njeno brisanje (paragrafi 47-58). Što znači da se predbeležba nije brisala po službenoj dužnosti. U zakonu stoji još i to da će se tužba za opravdanje smatrati kao da je na vreme podignuta, ako se ona, i pored toga što je protekao rok koji je za nju određen, ipak podigne još pre podnete molbe za brisanje ili bar istoga dana sa predlogom za brisanje (paragraf 52).

 Po novom Zakonu o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013) predbeležba se briše po službenoj dužnosti ako ne bude opravdana u roku od 90 dana (članovi 78-80).

S obzirom na priložene podatke možemo imati dve situacije:

– ako je predbeležba upisana pre 2009 god.(stari zakon) a nije opravdana u roku znači da se pravo svojine nije konačno steklo, a uz to nije obrisana, predbeležba Vas neće štiti u koliko se pokrene izvršni postupak protiv prodavca (tj. starog vlasnika), ali ćete moći isticati odgovarajuće zahteve prema prodavcu kao i Vašu savesnost da niste znali o dugovanjima prethodnog vlasnika.

– ako je predbeležba upisana od 2009 god. (novi zakon) a rok za opravdanje je istekao onda se predbeležba briše rešenjem po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, pa se osnažuju i bezuslovni postaju svi upisi izvršeni protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbeležbom. Tako da Vas ni ovde ne štiti predbeležba ali možete isticati odgovarajuće zahteve prema prodavcu.

Moguća je i situacija da se stekne svojina vanknjižnim održajem (nije sproveden zemljišno- knjižni prenos) ako ste savesno držali  nepokretnost (tj. imali faktičku vlast) na osnovu punovažnog ugovora zaključenog sa uknjiženim vlasnikom, u periodu od deset godina, pa će te to istaći u svoju korist – član 28 stav 2 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).

 U nadi da smo Vam bili od pomoći, srdačno Vas pozdravljamo. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)