Poštovani, moj otac je čuo da se porez otpisuje fizičkim licima koja žive u kućama koje su starije preko 25 godina. Do sada je plaćao porez, pa nas interesuje da li je to tačno? Kuća je izgrađena 19XX. godine. Unapred hvala!

Poštovani,

Kada je u pitanju obaveza plaćanja poreza na imovinu, do stupanja na snagu izmena Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013) bila je moguća takozvana potpuna amortizacija nakon nešto manje od 70 godina postojanja stambenog objekta, i to tako što se vrednost objekta u odnosu na koju se određivao porez svake godine umanjivala za po 1,5% što je posle malo manje od 70 godina dovodilo do umanjenja od 100% čime je prestajala obaveza plaćanja poreza na imovinu. Izmenama ovog Zakona, međutim, u članu 5 stav 2 Zakon navodi sledeće „Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi do 1% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%…“

Ovim je faktički rečeno da je upotrebni vek stambenih objekata neograničen, i da se porez na imovinu plaća i za neupotrebljive objekte, sve dok fizički oni postoje.

Pored toga, kao što vidite, i ranije je bilo nemoguće da nakon roka kraćeg od otprilike 70 godina prestane obaveza plaćanja poreza na imovinu, a 25 godina je za to i tada bio kratak period, tako da ta informacija sa više aspekata nije tačna.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)