Poštovani, slučaju da budem proglašena tehnološkim viškom, nakon 13 godina radnog staža, a imam status invalida, koja su moja prava? Da li poslodavac može da me proglasi tehnološkim viškom? P.S. Napominjem da nije bilo nikakve povrede radne obaveze, već se prosto radi o smanjenom obimu posla. Pozdrav

Poštovana,

Zakon o radu (“Sl.glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2005, 54/2009 i 32/2013) članom 179 uređuje u kojim sve situacijama poslodavac može da da otkaz zaposlenom. Jedna od tih situacija je pod 9) ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

Što se tiče Vaših prava, prvo bismo Vam skrenuli pažnju na član 182:

“Ako otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 179. tačka 9) ovog zakona, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa.

Ako pre isteka roka iz stava 1. ovog člana nastane potreba za obavljanjem istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.”

Zatim, član 186 reguliše obavezu isplate zarade i naknade zarade. “Poslodavac je dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Isplatu obaveza iz stava 1. ovog člana, poslodavac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.”

Zakon o radu sadrži celu glavu koja se zove “Višak zaposlenih” i ovu situaciju reguliše članovima od 153 do 161.

Za Vas ćemo od njih posebno naglasiti član 158, koji navodi: “Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu.

Otpremnina iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.”

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)