Poštovani, maloletni sin je učestvovao u tuči, tj. gurnuo je momka sa kojim se potukao njegov drug, dečko se okrenuo i udario sina slomivši mu deo zuba (jedinicu) i povredio mu nos. Domu zadravlja i meni je rekao da su ga udarila vrata u školi. Posle primljenih udaraca sin je uzvratio. Policija je bila da uzme izjavu i ja sam tek tada saznala za događaj. Takođe, imam saznanje da je zbog lakših telesnih povreda jednog od učesnika dom zdravlja obavestio policiju koja je protiv svih aktera tuče podnela krivične prijave. Sin želi da upiše Kriminalističko-policijsku akademiju i odličan je učenik bez dosijea. Da li da angažujem pravnika i kako se ovo može završiti s obzirom da nam je jako bitno zbog njegovog daljeg školovanja i budućnosti? Zabrinuta majka.

Poštovana,

Laka telesna povreda je regulisana članom 122. stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije ( „ Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 85/2005, 88/2005 – ispr.  107/2005 – ispr. , 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) , gde je navedeno da ovo delo postoji kad neko drugog lako telesno povredi ili mu zdravlje lako naruši. Stavom 4. dalje je propisano da se gonjenje za ovo krivično delo preduzima po privatnoj tužbi ( tužbi oštećenog).

Policija će podneti prekršajnu prijavu na osnovu člana 6. stava 3. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije “, broj  51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon) protiv lica koje izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj, ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir.

Policija će podneti krivičnu prijavu ukoliko se ustanove elementi krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz člana 344. Krivičnog zakonika Republike Srbije protiv onoga ko, izazivanjem tuče ili drskim ili bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrozi spokojstvo građana ili teže remeti javni red i mir.

Budući da je Vaš sin maloletan, prema njemu će se primenjivati Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 85/2005).

Prema ovom zakonu članom 5. stavom 1. propisano je da se za krivično delo do pet godina može primeniti jedan ili više vaspitnih naloga, a stavom 3. dalje je definisano da su uslovi za primenu vaspitnih naloga priznanje dela od strane maloletnika i njegov odnos prema krivičnom delu i okrivljenom.

Od krivičnih sankcija vašem sinu se mogu izreći vaspitne mere ili mere bezbednosti (član 9. stav 1). Za kaznu maloletničkog zakona je potrebno da je učinjeno krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od preko pet godina (član 28).

Članom 49. stavom 1. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika je propisano da maloletnik tokom celog postupka mora imati branioca. Stav 2. ovog člana propisuje da će se branilac dodeliti po službenoj dužnosti ako ga maloletnik ili njegovi zastupnici ne angažuju, dok stav 3. određuje da branilac može biti samo onaj advokat koji je stekao posebna znanja iz oblasti deteta i prestupništva mladih.

Konkursom za upis na studije na Kriminalističko-policijskoj akademiji redovno se navodi da kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova (više o tome, pogledajte u sekciji “upis”, na sajtu: https://www.kpa.edu.rs/cms/index.php). Članom 110. stavom 3. Zakona o policiji (“Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 I 92/2011) propisano je da se u radni odnos za obavljanje poslova u Ministarstvu ne može primiti lice protiv koga se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, koje je osuđivano zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i koje je osuđivano na kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravna.pomoc    organizacije „Pro Bono“)