Poštovani, koji je postupak ako je osoba okrivljena za krivično delo tešku krađu, a sve ukupno šteta ne iznosi više od XXX dinara, taj predmet nije nikakva kulturna svojina itd. Pozvan je na prvo ročište, da li otići ili ne? Hvala unapred.

Poštovani, u Krivičnom zakoniku (Sl.glasnik 85/2005-30, 88/2005-51 (ispravka), 107/2005-171 (ispravka), 72/2009-53, 111/2009-36, 121/2002-3, 104/2013-3) je predviđeno nekoliko okolnosti koje dovode do toga da osnovni oblik krađe preraste u tešku krađu i tada su predviđene strožije kazne. Prema članu 203. Krivičnog zakona, ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Prema članu 204. KZ, učinilac dela krađe kazniće se zatvorom od jedne do osam godina, ako je krađa izvršena:

1)     obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, stanova, soba, kasa, ormana ili zatvorenih prostora ili savlađivanjem mehaničkih, elektronskih ili drugih većih prepreka;

2)      od strane grupe;

3)      na naročito opasan ili naročito drzak način;

4)      od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili odbrane;

5)      za vreme požara, poplave, zemljotresa ili drugog udesa;

6)      iskorišćavanjem bespomoćnosti ili drugog teškog stanja nekog lica.

Istom kaznom, kazniće se i učinilac dela krađe, bez obzira na vrednost ukradene stvari, ako ukradena stvar predstavlja kulturno dobro, odnosno dobro koje uživa prethodnu zaštitu ili prirodno dobro ili ukradena stvar predstavlja javni uređaj za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, električnu ili drugu energiju ili uređaje sistema javnog saobraćaja i veza, odnosno delove tih uređaja.

S obzirom da ste naveli da je lice pozvano na na prvo ročiste, svakako treba da ode. Jer na osnovu člana 195. Zakona o krivičnom postupku („Sl.glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013), javni tužilac ili sud može izdati naredbu da se okrivljeni dovede ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe, a svoj izostanak ne opravda. Prema članu 196. ZKP, tu naredbu izvršava policija. Ovlašćeno službeno lice kome je povereno izvršenje naredbe predaje naredbu okrivljenom i poziva ga da s njim pođe. Ako okrivljeni to odbije, dovešće ga prinudno.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)