Imam krivičnu prijavu zbog pokušaja krivičnog dela teške krađe. Oštećenom je sve vraćeno, a vrednost ukradene stvari ne prelazi ni XXX dinara. Zanima me da li kao mlađem punoletniku, i pošto mi je ovo prvo delo, mogu biti oslobođen krivičnog gonjenja na sudu?

Poštovani, u Krivičnom zakoniku (Sl.glasnik 85/2005-30, 88/2005-51 (ispravka), 107/2005-171 (ispravka), 72/2009-53, 111/2009-36, 121/2002-3, 104/2013-3) je predviđeno nekoliko okolnosti koje dovode to toga da osnovni oblik krađe preraste u tešku krađu i tada su predviđene strožije kazne. Prema članu 203. Krivičnog zakona, ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Prema članu 203. stav 2. KZ, za pokušaj dela krađe, učinilac će se kazniti.

Prema članu 204. KZ, učinilac dela krađe kazniće se zatvorom od jedne do osam godina, ako je krađa izvršena:

1)      obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, stanova, soba, kasa, ormana ili zatvorenih prostora ili savlađivanjem mehaničkih, elektronskih ili drugih većih prepreka;

2)      od strane grupe;

3)      na naročito opasan ili naročito drzak način;

4)      od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili odbrane;

5)      za vreme požara, poplave, zemljotresa ili drugog udesa;

6)      iskorišćavanjem bespomoćnosti ili drugog teškog stanja nekog lica.

Istom kaznom, kazniće se i učinilac dela krađe, bez obzira na vrednost ukradene stvari, ako ukradena stvar predstavlja kulturno dobro, odnosno dobro koje uživa prethodnu zaštitu ili prirodno dobro ili ukradena stvar predstavlja javni uređaj za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, električnu ili drugu energiju ili uređaje sistema javnog saobraćaja i veza, odnosno delove tih uređaja.

Okolnosti koje ste naveli mogu da se uzmu kao olakšavajuće zbog ranije neousuđivanosti ili da se na Vas primeni Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica („Sl. Glasnik RS,br. 85/2005“) jer ste mlađi punoletnik.

Prema članu 54. Krivičnog zakonika (Sl.glasnik 85/2005-30, 88/2005-51 (ispravka), 107/2005-171 (ispravka), 72/2009-53, 111/2009-36, 121/2002-3, 104/2013-3), sud će učiniocu krivičnog dela odmeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća, a naročito: stepen krivice, jačinu ugrožavanja i povrede zaštićenog dobra, raniji život učinioca ( ranija neosuđivanost bi se po pravilu smatrala kao olakšavajuća okolnost), njegove lične prilike (npr. nezaposlenost, loše zdravstveno stanje, da učinilac ima maloletnu decu), njegovo držanje posle učinjenog krivičnog dela, a naročito njegov odnos prema žrtvi krivičnog dela, kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca.

Prema članu 3. stav 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, mlađe punoletno lice je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo osamnaest, a u vreme suđenja nije navršilo dvadeset jednu godini i ispunjava ostale uslove iz člana 41. ovog zakona, te ukoliko ispunjavate ove uslove, na osnovu člana 1. stav 2 ovog zakona, na Vas se može primeniti ovaj zakon. Prema članu 41. ZOMUKD, učiniocu koji je kao punoletan izvršio krivično delo, a u vreme suđenja nije navršio dvadeset jednu godinu, sud može izreći bilo koju meru posebnih obaveza, meru pojačanog nadzora od strane ograna starateljstva ili meru upućivanja u vaspitno-popravni dom ako se, s obzirom na obeležja njegove ličnosti i okolnosti pod kojima je delo učinjeno, može očekivati da će se ovim vaspitnim merama postići svrha kažnjavama koja bi se ostvarila izricanjem kazne. Sud takođe može izreći i odgovarajuću meru bezbednosti. Ako sud oceni da nema uslova za izricanje vaspitnih mera, onda će izreći krivičnu sankciju koju bi inače izrekao punoletnom licu.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)