Poštovani, koji je postupak ako je osoba okrivljena za krivično delo teške krađe, a ukupna šteta ne iznosi vise od 115.000 dinara? Pritom taj predmet nije nikakva kulturna svojina itd. Osumnjičeni je pozvan na prvo ročište. Da li treba otići ili ne? Hvala unapred.

Poštovani,

Uslovi za ispunjenje krivičnog dela teške krađe su u Krivičnom zakoniku postavljeni alternativno. To znači da je dovoljno da i samo jedan od uslova bude ispunjen i značiće da je radnja krivičnog dela izvršena na način predviđen u zakonu.

Krivično delo teške krađe postoji kada neko oduzme tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, na jedan od sledećih načina: 1) obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, stanova, soba, kasa, ormana ili drugih zatvorenih prostora ili savlađivanjem mehaničkih, elektronskih ili drugih većih prepreka; 2) od strane grupe; 3) na naročito opasan ili drzak način; 4) od strane lica koje je pri sebi imalo oružje ili opasno oruđe radi napada ili odbrane; 5) za vreme požara, poplave ili zemljotresa; 6) iskorišćavanjem bespomoćnosti ili drugog teškog stanja lica (član. 204. stav 1. Krivičnog zakonika, „ Službeni glasnik Republike Srbije “ , br. 85/2005, 88/2005, 72/2009, 111/2009 i 121/2012 i 104/2013). Kazna je zatvor u trajanju od jedne do osam godina. Takođe, istom kaznom, kazniće se i učinilac dela krađe (misli se, dakle, na oduzimanje tuđe pokretne stvari u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi) ako vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara (član 204. stav 2. Krivičnog zakonika). Ista kazna je propisana i za učinioca dela krađe, bez obzira na vrednost ukradene stvari, ako ukradena stvar predstavlja kulturno dobro, prirodno dobro ili predstavlja javni uređaj  za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, ili uređaje sistema javnog saobraćaja, odnosno delove tih uređaja (član 204. stav 3). Dakle, ako je bilo koji od ovih uslova ispunjen, postojaće radnja izvršenja krivičnog dela teške krađe. Svakako da treba otići na ročište, jer neodazivanje povlači pravne sankcije.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)