Kada zastareva krivični postupak? Da li moram čekati oslobađajuću presudu? Trenutno sam van zemlje, a nalazim se na internoj poternici, ne znam kada smem da se vratim.

Poštovani,

Krivični postupak ne zastareva već samo krivično gonjenje. Zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično delo izvršeno. Ukoliko posledica krivičnog dela nastupi kasnije, zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posledica nastupila. U svakom slučaju zastarelost nastaje kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja. Do prekida zastarelosti dolazi svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. U Vašem slučaju raspisivanje poternice predstavlja način otkrivanja krivičnog dela. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče (član 104. stavovi 1, 3, 5. i 6. Krivičnog zakonika, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). 

Kako nemamo  podatke za koje se krivično delo gonite, navešćemo Vam rokove u kojima nastupa zastarelost krivičnog gonjenja.

a)    25 godina od izvrsenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreci zatvor od 30-40 godina;

b)    20  godina od izvrsenja krivičnog dela za koje se može izreci zatvor preko 15 godina;

c)    15  godina od izvrsenja krivičnog dela za koje se može izreci zatvor preko 10 godina;

d)    10  godina od izvrsenja krivičnog dela za koje se može izreci zatvor preko 5 godina;

e)    5  godina od izvrsenja krivičnog dela za koje se može izreci zatvor preko 3 godine;

f)     3  godine od od izvrsenja krivičnog dela za koje se može izreci zatvor preko 1 godine;

g)   2  godine od izvrsenja dela krivičnog za koje se može izreci zatvor do 1 godine ili novcana kazna (član 103. Krivičnog zakonika).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)