Poštovani, ja sam marta 200X.god. sklopio ugovor o izdavanju poljoprivrednog zemljišta u zakup na X godina. Aprila ove godine sam više puta usmenim putem obavestio zakupca da je ugovor istekao i da ne nastavljamo saradnju. Zemljište sam izdao u zakup skroz nekom drugom zakupcu koji je zakup platio unapred. Međutim, stari zakupac je bez ičijeg znanja ušao na moju njivu i uzorao, kao i bacio đubrivo. On sada želi da nastavi sa zakupom na silu ili da mu nadoknadimo troškove. Došlo je do velike svađe, iako sam ga više puta upozorio da ne ulazi u moj posed. Svih X godina sam imao ogromne probleme sa njim oko isplate. Taj čovek je to isto radio drugim zakupodavcima u X. Molim Vas da mi kažete na čijoj je strani naš zakon i šta ja treba da radim u ovom trenutku. Od papira posedujem ugovor o zakupu polj. zemljišta. Sa poštovanjem

Poštovani,

Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) ugovor o zakupu na određeno vreme prestaje istekom vremena za koje je zaključen (čl.595.), kao što je slučaj sa Vašim ugovorom. Da biste zaštitili svoj posed, možete podići negatornu tužbu protiv bivšeg zakupca. Njome biste od suda tražili da bivši zakupac prestane sa smetanjem poseda, čime biste i novom zakupcu omogućili da započne korišćenje zemljišta. Pošto je ugovor o zakupu istekao, bivši zakupac ne bi mogao da ističe prigovor da ima pravo da ulazi u Vašu njivu i obrađuje je.

Takođe, bivši zakupac Vas ne može prisiliti da zaključite novi ugovor sa njim, jer bi takav ugovor bio relativno ništav, odnosno, mogao bi biti poništen na sudu.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)