Na koji način se stanarsko pravo prenosi na mene, suprugu, posle nedavne smrti mog supruga, sa kojim sam dugo u braku?

Poštovana,

ukoliko ste živeli u stanu koji je bio u državnoj ili društvenoj svojini, posle stupanja na snagu Zakona o stanovanju (Zakon o stanovanju (“Sl. Glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. Zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011)) imali ste dve mogućnosti: prva je da stan otkupite i druga da nastavite da ga koristite po osnovu ugovora o zakupu. Ukoliko ste stan otkupili, on se sada nalazi u Vašoj privatnoj svojini i posle smrti Vašeg muža prelazi na njegove naslednike (tj. na Vas i na decu ukoliko ste ih imali) po opštim pravilima Zakona o nasleđivanju. Ukoliko stan niste otkupili, onda on nije u Vašoj svojini nego Vi imate pravo da živite u njemu po osnovu ugovora o zakupu. Član 34 Zakona o stanovanju kaže da ukoliko dođe do smrti zakupca (u ovom slučaju Vašeg muža), zakupac na tom stanu postaje član porodičnog domaćinstva koji je nastavio da koristi taj stan, a ukoliko vas ima više, onda zakupac postaje lice koje sporazumno odredite (ukoliko sporazum izostane, novog zakupca će odrediti vlasnik stana). Lica koja su ostala u stanu su dužna da zakupodavca obaveste o smrti zakupca najkasnije u roku od 60 dana, a zakupodavac je dužan da u roku od 30 dana od isteka gore pomenutog roka zaključi ugovor o zakupu. Ako to ne učini, imate pravo da podnesete predlog Osnovnom sudu u mestu u kom se nepokretnost (stan) nalazi (član 13 Zakona o vanparničnom postupku) da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)