Poštovani, Interesuje me da li brat i ja nakon očeve smrti plaćamo porez na kuću koju smo podelili. Ako da, da li mi možete reći koliko otprilike iznosi i kako se taj iznos procenjuje? Hvala

Poštovana,

Ako ste Vaš brat i Vi sada suvlasnici kuće Vašeg pokojnog oca, onda ste oboje obveznici poreza koji se plaća na posedovanje nepokretnosti. Preciznije, prema odredbama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013)  nepokretnostima se smatraju  stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (čl. 2, stav 2) .

Iznos poreza određuje se prema nekoliko kriterijuma. Najpre, bitno je gde se vaša kuća nalazi, jer jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) određuju visinu poreske stope u zavisnosti od zone u kojoj se nepokretnost nalazi. Takođe, u obzir se uzima i površina korisnog prostora izražena u m2.

Međutim, ovaj iznos niste dužni sami da izračunate, nego, nakon podnošenje poreske prijave u filijali Poreske uprave, dobićete rešenje o iznosu poreskog duga. Inače, ovaj porez plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Zakon o porezima na imovinu propisuje i određene poreske olakšice. Prema podacima koje ste naveli u pitanju, Vama može biti relevantno nekoliko:

  • Ovaj porez ne plaća se ako ukupna osnovica za sve Vaše nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samuprave ne prelazi iznos od 400 000 dinara; ako na jednoj zgradi ili stanu ima više obveznika, pravo na umanjenje utvrđenog poreza ima svaki obveznik koji u toj zgradi ili stanu stanuje, u visini srazmernoj njegovom udelu u pravu na toj zgradi ili stanu u odnosu na iznos za koji se porez umanjuje,
  • Porez na objekat u kome stanuje poreski obveznik umanjuje se za 50%, pri čemu umanjenje ne može biti veće od 20 000 dinara;
  •  porez na prava na zgrade i stanove površine do 60 m2, koji nisu na gradskom građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75%-

Kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)