Da li posle amnestirane kazne osuđeno lice ima prava na uslovni otpust?

Poštovana,

Amnestija je akt zakonodavnog organa (član 99. stav 1. tačka 12. Ustava Republike Srbije), kojim se u formi zakona poimenično neodređenom krugu lica daje oslobođenje od krivičnog gonjenja (abolacija), potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamena izrečene kazne blažom kaznom, rehabilitacija, ukidaju pravne posledice osude, ili ukidaju određene mere bezbednosti (član 109. Krivičnog zakona “Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013).

Prema članu 46. Krivičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013), osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud će uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo. Pri oceni da li će se osuđeni uslovno otpustiti uzeće se u obzir njegovo vladanje za vreme izdržavanja kazne, izvršavanje radnih obaveza, s obzirom na njegovu radnu sposobnost, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je u odnosu na njega postignuta svrha kažnjavanja. Ne može se uslovno otpustiti osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta disciplinski kažnjavan i kome su oduzete dodeljene pogodnosti.

Kao što možete videti, uslovni otpust se odnosi samo na kaznu zatvora dok amnestijom mogu biti obuhvaćeni i drugi vidovi kazni kao i mera bezbednosti. Zatim, za razliku od uslovnog otpusta, amnestija predstavlja “jednokratni zakon” koji u trenutku svog stupanja na snagu uspostavlja pravna dejstva nad licima koja ispunjavaju određene zakonske uslove, tako da sud u tom slučaju samo primenjuje zakon, tj. odlučuje o ispunjenosti uslova.

Ovo sve u Vašem slučaju znači, da ukoliko se licu uvaži molba za uslovni otpust, uslovni otpust će se računati u odnosu na celu kaznu određenu pravosnažnom presudom.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)