Poštovani, Imam samo jedno kratko pitanje: Da li je potrebno da moji otac i majka sačine testamente s obzirom da sam njihovo jedino dete?

Poštovani,

činjenica da ste Vi jedino dete Vaših roditelja ih ne obavezuje da sačine testament i njime regulišu raspodeli svoje imovine nakon smrti. U našem pravu, prema Zakonu o nasledjivanju, osnovi za nasledjivanje  jesu zakon i testament (član 2. Zakona o nasledjivanju, Sl. glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003-odlika USRS u daljem testu: ZON) Svakako bi bilo poželjno da Vaši roditelji sačine testament i njime odrede naslednike. Ukoliko ga ne sačine, Vi se, prema zakonskom režimu nasleđivanja nalazite u prvom zakonskom naslednom redu, zajedno sa ostaviočevim supružnikom, i nasledjujete imovinu na jednake delove (od člana 8. do 38. ZON). Ukoliko oni sačine testament a Vas tim testamentom ne obuhvate, Vi spadate u nužne naslednike i Vama bi pripala polovina od Vašeg zakonskog dela (od člana 39. do člana 65. ZON).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)