Poštovani, posle smrti dede nasledio sam X/X imovine. Kako da pokrenem podelu imovine (ako je moguće bez advokata jer nisam u mogućnosti da platim njihove usluge). Da li se to radi samo u vanparničnom postupku ili je moguće i drugacije resiti (ako se naslednici dogovore). Ako postoji neki primer obrasca zahteva za deobu imovine molio bih Vas da pošaljete u odgovoru. Hvala

Poštovani,

Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o vanparničom postupku (“Službeni glasnik SRS ”, broj 25/28 I 48/88 I „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012 i 45/2013 – dr. zakon ) i Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS)

Prema Zakonu o vanparničnom postupku sud odlučuje o deobi i načinu deobe zajedničkih stvari ili imovine.

Deobu nasledstva može zahtevati svaki naslednik u svako doba, osim u nevreme. To pravo ne može zastareti, a predlog mora obuhvatiti sve zajedničare. Predlog se podnosi sudu na čijem se području stvar ili imovina nalazi, a ako se stvar ili imovina nalaze na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova.

Predlog mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara, o zajedničarima, kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo. Za nepokretnosti moraju se navesti zemljišnoknjižni podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine, pravu službenosti i drugim stvarnim pravima.

Sud će po prijemu predloga zakazati ročište na koje će pozvati sve zajedničare i lica koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo.

Ako učesnici u toku postupka postignu poravnanje o uslovima i načinu deobe, sud će poravnanje uneti u zapisnik nastojeći da se poravnanjem urede sva sporna pitanja između zajedničara, kao i stvarna prava drugih lica na predmetima deobe i prava ostalih lica prema zajedničarima u vezi sa izvršenom deobom.

Dakle, deoba nasleđene imovine se vrši u okviru vanparničnog postupka koji se pokreće predlogom podnetim od strane bilo koga od naslednika koji mora sadržati zakonom predviđene elemente,a pre svega podatke o:

– svim zajedničarima;
– predmetu deobe i udelima zajedničara;
– drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo;
– za nepokretnosti moraju se navesti zemljišnoknjižni podaci (br. katastarske parcele i br. lista nepokretnosti) i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine, pravu službenosti i drugim stvarnim pravima.

Takođe, deobu možete izvršiti i vansudskim putem, putem sporazuma o deobi koji ćete sklopiti sa svim ostalim sanaslednicima.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)