Poštovani, imam problem kao potrošač, a u pitanju je mobilni telefon. Telefon sam kupila u Vipu sklapajući ugovor sa njima na dve godine koji još uvek nije istekao. Do sada sam 6 puta reklamirala telefon koji je neispravan, oni ga pošalju na servisiranje potvrde problem, poprave ga navodno i vrate mi telefon natrag kao ispravan. Međutim, telefon i dalje ne radi kako treba. Telefon još uvek podleže garanciji, pored toga što sam nosila telefon u radnju gde sam ga i kupila, ja sam dva puta do sada slala zahtev elektronskim putem direktno Vipu, da mi se odobri novi uređaj ili da se taj problem nekako već reši. Dobijala sam odgovor da nisu u mogućnosti da mi dodele novi aparat jer navodno ovaj uspevaju da poprave. Poslednji put sam uz telefon predala i obaveštenje da ću ukoliko mi ne odobre novi telefon jer ovaj nisu u stanju da poprave, da ću raskinuti ugovor sa njima i obratiti se Ministarstvu za spoljnu i unutrašnju trgovinu i da ću izneti ceo problem. Međutim, i pored svega ovog javljaju se i drugi problemi. Naime, dok je telefon sa garancijom i fiskalnim računom bio na servisiranju, moj fiskalni račun je nestao, a u radnji gde sam kupila telefon o tome ne znaju ništa. Još gore iako imam prava na zamenski aparat dok je moj telefon na reklamiranju, ja ga ne dobijam i praktično sam prepuštena sopstvenim mogućnostima. Kao epilog svega juče mi je blokirana kartica koju više ne mogu da koristim jer nisam htela da platim poslednji racun, smatrajući da uzalud plaćam nešto što ne mogu da koristim. Sada nemam ni telefon, ni broj jedino obavezu da isplaćujem račune i kamate po ugovoru sklopljenim sa Vipom. Molim vas odgovorite mi koja su moja prava i dajte mi savet šta da preduzmem po ovom pitanju?

Poštovana,

Mobilni operater je odgovoran za materijalne nedostatke telefona koji ste kupili prema čl. 478. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) i čl. 52 Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2010). Takođe, podleže odgovornosti po osnovu garantnog lista iz čl. 51 Zakona o obligacionim odnosima i čl. 56 Zakona o zaštiti potrošača, što znači da ste kao potrošač dvostruko zaštićeni u ovom slučaju. Ova dva zakona predviđaju sledeća Vaša prava:

  • pravo na opravku
  • pravo na zamenu
  • pravo na raskid ugovora
  • pravo na naknadu štete (u svakom od prethodnih slučajeva)

S obzirom na to da ste pokušali da ostvarite svoja prava na opravku i na zamenu stvari, a da Vam to nije omogućeno, može se primeniti norma čl. 54, st. 7 Zakona o zaštiti potrošača koja glasi: Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. Gubitak fiskalnog računa ne figurira kao važan faktor u ovoj situaciji. Čl. 132 Zakona o obligacionim odnosima navodi sledeće o dejstvu raskida ugovora: Raskidom ugovora obe strane su oslobođene svojih obaveza, izuzev obaveze na naknadu eventualne štete. Ako je jedna strana izvršila ugovor potpuno ili delimično, ima pravo da joj se vrati ono što je dala. Strana koja vraća novac dužna je platiti zateznu kamatu od dana kad je isplatu primila. Dakle, po raskidu ćete morati da vratite ono šta ste na ime ugovora dobili (dakle, neispravan telefon), a od mobilnog operatera možete tražiti povraćaj datog novca uz pripadajuću kamatu i naknadu štete. Da biste ostvarili pravo na raskid ugovora neophodno je da ostavite saugovaraču primeren naknadni rok za ispunjenje, osim u slučaju da iz njegovog držanja proizlazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u tom roku.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu