Poštovani, hteo sam da Vas pitam nešto u vezi ujeda pasa lutalice. Ujeo me je pas lutalica dok sam vozi bicikl do posla. Ujeo me je za nogu, tačnije za patiku. Jedan zub je probio patiku i malo me ogrebao, išlo je vrlo malo krvi. Da li postoji neka šansa da naplatim od grada oštetu s obzirom da je ujed vrlo mali? Išao sam kod lekara i dobio izveštaj.

Poštovani,

Naši sudovi smatraju da pas predstavlja opasnu stvar shodno članovima 173. i 174. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja), i za štetu nastalu po tom osnovu odgovara vlasnik životinje, a ako štetu prouzrukuju psi lutalice onda odgovara lokalna samouprava. Imajući u vidu da Vam je lekar izdao uverenje o povredi od ujeda psa vi imate pravo na naknadu nematerijalne štete u vidu pretrpljenog bola i straha, kao i pravo na naknadu materijalne štete zbog oštećene patike, eventulanih troškova lečenja. Ova naknada se ostvaruje podizanjem tužbe kod Osnovnog suda, nadležnog po mestu gde se događaj dogodio, i podnosi se protiv lokalne samouprave, odnosno grada, a u roku od 3 godine od dana ujeda. Grad odgovara po principu objektivne odgovornosti. Takođe imajući u vidu da ste išli na posao a pod uslovom da je to bio redovni i uobičajeni pravac kretanja od posla do kuće, ovaj ujed se može smatrati i povredom na radu, pa shodno tome Vama pripada pravo na naplatu od osiguranja imovinske i neimovinske štete, ukoliko Vaš poslodavac ima takav vid osiguranja radnika. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)