Da li mogu sačiniti jedan ugovor o poklonu na svoje dete, a da mu tim ugovorom poklonim dve nepokretnosti sa pripadajućim pokretnim stvarima, i da li dete od 16 godina kao poklonoprimac treba da ima ličnu kartu za overu istog ugovora ili je dovoljan izvod iz matične knjige rođenih (u svrhu legitimisanja), ili ja kao zakonski zastupnik potpisujem ugovor o poklonu i u njegovo ime? Hvala Unapred

Poštovana,

Zakonom o prometu nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 42/98 i 111/2009) u članu 4. predviđeno je da se ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje u pisanoj formi, a potpisi ugovarača overavaju se od strane suda. Iz ovoga se može uočiti da Zakon ne navodi nikakav kvantitativni uslov, odnosno ne ograničava se da se jednim ugovorom može preneti samo jedna nepokretnost. To znači da se istim ugovorom o poklonu može pokloniti dve nepokretnosti svom detetu sa svim pripadajućim pokretnim stvarima. Dete od 16 godina bez obzira što poseduje ličnu kartu, nije poslovno sposobno a sve to prema Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) koji predviđa da se potpuna poslovna sposobnost stiče sa navršenom 18 godina (ili sklapanjem braka pre punoletstva uz dozvolu suda; Sud može dozvoliti sticanje potpune poslovne sposobnosti maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a postalo je roditelj i dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o sopstvenoj ličnosti, pravima i interesima). A dete bi kod overe ovog ugovora umesto vas zastupao Organ starateljstva (Centar za socijalni rad) jer je to predviđeno u članu 64. Porodičnog zakona. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)