Nakon porodiljskog odsustva ponuđen mi je aneks ugovora o radu kojim sam premeštena na niže radno mesto kod istog poslodavca. Za to mesto se traži isti stepen i ista vrsta stručne spreme kao i za moje staro mesto, ali je koeficijent plate mnogo manji. Molim vas da me uputite na propise koji ovo regulišu.

Poštovana,

Većinu pitanja vezanih za rad i radne odnose reguliše Zakon o radu (“Sl. Glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013). Konkretno Vaše pitanje je regulisano u glavi XV Izmena ugovora o radu, tačnije u članu 172. gde piše:

Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.

 

Zaposleni je dužan da se izjasni o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana.

 

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključivanje aneksa ugovora ako se ne izjasni u roku iz stava 2. ovog člana.

 

Ako zaposleni prihvati ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog ugovora.

Potez Vašeg poslodavca, ukoliko nije valjano obrazložen nekim opravdanim razlozima, može se protumačiti kao diskriminacija na radu, zbog činjenice da poslodavac to čini u trenutku kada ste se Vi upravo vratili sa porodiljskog odsustva. U Zakonu o radu (“Sl. Glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) izričito je zabranjena svaka vrsta diskriminacije u članu 18. a nadovezuje se u članu 19. i 20. gde piše:

Član 18

 

Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.

 

Član 19

 

Neposredna diskriminacija, u smislu ovog zakona, jeste svako postupanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 18. ovog zakona kojim se lice koje traži zaposlenje, kao i zaposleni, stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica u istoj ili sličnoj situaciji.

 

Posredna diskriminacija, u smislu ovog zakona, postoji kada određena naizgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa stavlja ili bi stavila u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica – lice koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog, zbog određenog svojstva, statusa, opredeljenja ili uverenja iz člana 18. ovog zakona.

 

Član 20

 

Diskriminacija iz člana 18. ovog zakona zabranjena je u odnosu na:

 

1) uslove za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla;

2) uslove rada i sva prava iz radnog odnosa;

3) obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje;

4) napredovanje na poslu;

5) otkaz ugovora o radu.

Odredbe ugovora o radu kojima se utvrđuje diskriminacija po nekom od osnova iz člana 18. ovog zakona ništave su.

Zakonodavac upućuje diskriminisane da mogu pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)