Poštovani, htela bih da Vas pitam da li je moguće legalizovati kuću koja je pod sudskim sporom? Unapred hvala na odgovoru!

Poštovana,

Nažalost na Vaše pitanje nije moguće dati jedinstveni – konačan odgovor, jer sama situacija kakva je sudski spor donosi i neizvesnost u pogledu određenih činjenica te će od samog okončanja sudskog spora zavisiti i mogućnost legalizacije predmeta toga spora (u Vašem slučaju – kuće), te da će od toga zavisiti i usvajanje zahteva za legalizaciju. Najpre Vam moram objasniti koja Vam je nophodna dokumentacija koju prilažete uz sam zahtev za legalizaciju.

Naš Zakon o legalizaciji („Sl. glasniku RS”, br. 95/2013), u članu 12., određuje koji su obavezni elementi koje sam zahtev mora da sadrži, a to su:

1)      Geodetski snimak;

2)      Projekat izvedenog objekta u tri primerka;

3)      Dokaz o pravu korišćenja, svojine, odnosno zakupana građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu;

4)      Dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;

5)      Dokaz o uplati administrativne takse.

Kada prikupite neophodno, podsećamo Vas da time nije rešeno i samo pitanje legalizacije Vaše kuće sve do okončanja sudskog spora! Kada nadležni organ utvrdi da je uz zahtev podneta sva propisana dokumentacija i dokazi, pristupa odlučivanju o mogućnosti legalizacije, u skladu sa gore navedenim zakonom.  Ako nadležni organ utvrdi da ne postoji mogućnost legalizacije, rešenjem će odbiti Vaš zahtev. Svakako da Vi tada imate mogućnost da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja uložite žalbu, a ako je rešenje donelo nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, može se tužbom pokrenuti upravni spor!

Dakle, Vaš zahtev za legalizaciju kuće može biti usvojen, eventualno dopunjen nakon sudskog spora i treća mogućnost jeste da Vaš zahtev bude odbačen a to će se svakako dogoditi ukoliko se nakon sudskog spora, umesto Vas kao podnosioca zahteva, dokaže da je neko drugo lice vlasnik kuće koja je predmet zahteva. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)