Poštovani, moje ime je XXXXXXX. U problemu sam sa bankom. Podigao sam dva kredita na ime radnje u ukupnom iznosu od *****e. Zbog nemogućnosti daljeg rada, prestao sam da isplaćujem rate. Sada me je banka utužila, aktivirala hipoteku na kuću i zakazano je prvo ročiste za prodaju (održaće se za 10 dana). Moje pitanje je: da li mogu pre zakazanog ročista uplatiti kompletan iznos duga za koji sam utužen kako bih sprečio sudsku prodaju kuće? Hvala Vam na brzom odgovoru!

Poštovani,

Banka je na osnovu duga koji Vi imate prema njoj pokrenula izvršni postupak u cilju naplate svog potraživanja. Pretpostavljamo da Vam je banka poslala opomenu pred utuženje. To je regulisano Zakonom o hipoteci (“Sl. glasnik RS”, br. 115/2005), u članu 29, gde je navedeno da ako dužnik ne isplati dug o dospelosti, hipotekarni poverilac iz verodostojne isprave ili izvršne isprave, iz člana 15. ovog zakona,  poslaće opomenu u pismenoj formi istovremeno dužniku i vlasniku predmeta hipoteke (ako su različita lica), čime se pokreće postupak vansudskog namirenja po ovom zakonu.

Međutim, pošto vansudsko namirenje nije uspelo, banka je radi naplate svog potraživanja aktivirala sredstvo obezbeđenja tj. hipoteku i zatražila prodaju Vaše kuće radi naplate njenih potraživanja.

Naravno, Vi možete u svakom trenutku do održavanja same prinudne prodaje Vaše kuće da banci vratite dug i time ispunite Vašu ugovornu obavezu po kreditu što ima za posledicu da više nema mesta za hipoteku niti za prinudnu prodaju Vaše kuće. Ovo je bila nužna mera kojoj je pribegla banka radi zaštite svoga potraživanja. Zakonski osnov možete pronaći u Zakonu o izvršenju (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 99/2011 – dr. zakon) u članu 76. Stav 3. koji kaže da iz drugih razloga predviđenih ovim ili drugim zakonom, izvršni dužnik može u svakoj fazi izvršnog postupka, ali najkasnije do prvog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja ili pre dosuđenja stvari izvršnom poveriocu, da izmiri dug, zajedno sa ugovorenom, odnosno zakonskom zateznom kamatom i troškovima izvršnog postupka koji su nastali do trenutka izmirenja duga. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)