Postoji kuća čiji su naslednici moja mama, 2 ujaka i žena njihovog oca. Tu ženu ne možemo da pronađemo, znamo samo da je u Hrvatskoj poslednjih 10godina, ali ne znamo da li je još živa. E sad, po nekom usmenom dogovoru, ta kuća bi trebalo da pripadne meni. Sa mamom sam sklopio ugovor o poklonu. Sa jednim ujakom je trebalo da sklopim kupoprodajni ugovor, ali se mora tražiti dozvola od drugog ujaka i njihove maćehe. Taj ujak traži da mu se isplati 6.000 evra za njegov deo kuće. Da li je moguće da se sa ujakom sklopi ugovor o poklonu, a da mu dam 6.000 evra, ili šta treba da uradim? Koliko je i da li je ugovor o poklonu oboriv? Unapred hvala na savetu.

Poštovani,

Ugovorom o poklonu se može prenositi svojina na nepokretnosti kao i putem kupoprodajnog ugovora, s tim što je ugovor  o poklonu dobročin pravni posao, što znači da poklonoprimac za stečeno pravo ne daje naknadu.

Ako Vi sa ujakom sklopite ugovor o poklonu a uz to mu isplatite određeni iznos u pitanju je prividan tj. simulovan ugovor koji prikriva ugovor o kupoprodaji. Prema članu 66. Zakona o obligacionim odnosima (”Sl. list SFRJ”, br.29/78, 39/85, 45/89-odluka USJ i 57/89, ”Sl. list SRJ”, BR. 31/93 i ”Sl. list SCG”, br 1/2003- Ustavna povelja) prividan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama. Tužbom se može zahtevati poništenje ugovora ako se dokaže da ni na jednoj ugovornoj strani nije bilo prave volje za zaključenjem ugovora o poklonu. Ali ako ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost.

Ono na šta Vam skrećemo pažnju kod ugovora o poklonu je da se taj ugovor može raskinuti od strane poklonodavca. Naime ukoliko se nakon zaključenja ugovora odnosi između poklonoprimca i poklonodavca poremete, i ukoliko poklonoprimac izražava nezahvalnost prema poklonodavcu (vređa ga, želi da prekine odnose sa njim itd.) poklonodavac može raskinuti ugovor i podneti tužbu za povraćaj predmeta poklona. Takođe poklonodavac može raskinuti ugovor i tražiti povraćaj datog ukoliko nakon zaključenja toliko osiromaši u toj meri da nema sredstava za život.

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)