Osuđen sam XXXX. godine na X meseci i odslužio sam kaznu. Sledeci put sam osuđen XXXX. godine na XX meseci i takođe sam odslužio čitavu kaznu. Zamolio bih vas da mi pojasnite da li ispunjavam uslove za rehabilitaciju kazne tj. da li mogu u vezi sa zaposlenjem računati da prolazim kao neosuđivan. Unapred zahvalan

Poštovani,

u vreme kada ste učinili pomenuta krivična dela na snazi je bio Osnovni krivični zakon (“Službeni list SFRJ”, br. 44/76, 46/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 i 54/90, “Službeni list SRJ”, br. 35/92, 16/93, 31/93, 37/93, 24/94 i 61/01). Ovaj zakon u članu 93. stav 4. kaže da se osuda na zatvor do jedne godine briše iz kaznene evidencije kad protekne pet godina od dana izdržane, zastarele ili oproštene kazne ako za to vreme osuđeni ne učini novo krivično delo. Takođe, u stavu osam istog člana, se navodi da se više osuda istog lica mogu brisati iz kaznene evidencije samo istovremeno, ali samo ukoliko postoje uslovi za brisanje svake od tih osuda. U Vašem slučaju na prvo krivično delo se ne može primeniti stav četiri ovog člana jer između izdržane kazne zatvora i učinjenog novog krivičnog dela očigledno nije proteklo pet godina. (Niste naveli kad ste izdržali ove kazne, ali mi se čini nemogućim da ste u istoj godini učinili krivično delo, osuđeni i izdržali kaznu u trajanju od osam meseci. A s obzirom na to da ste novo krivično delo učinili XXXX. godine, između dana kada ste izdržali kaznu (dan puštanja na slobodu) i dana kada ste učinili novo krivično delo, nije proteklo pet godina.) Što se tiče drugog krivičnog dela, za njega ispunjavate uslov za rehabilitaciju jer u roku od pet godina niste učinili novo krivično delo, ali stav osam navedenog člana kaže da da biste dobili rehabilitaciju morate da ispunjavate uslove za svaku osudu. To kod Vas nije slučaj jer ne ispunjavate uslove za rehabilitaciju za prvu osudu, tako da ne biste imali pravo na rehabilitaciju.

(Ukoliko sam se ja prevarila, pa je između izdržane kazne za prvo krivično delo i dana kada ste učinili novo krivično delo proteklo pet godina, onda ispunjavate uslove i rehabilitacija nastupa po samom zakonu. Vaše je samo da podnesete zahtev u policijskoj stanici u mestu u kome imate prebivalište i oni će Vam o tome izdatu potvrdu.)

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)