Molim za odgovor: Snimio me je radar poznatiji kao „FAMA“ u Prijepolju sa prekoračenjem brzine od 31 km/h. Na tom mestu je ograničenje brzine od 50 km/h. Interesuje me koja je kazna predviđena i gde će mi se suditi pošto živim u Kraljevu? Hvala.

Poštovani,

Pre svega, na putu u naselju, vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od 50 km/h, odnosno brzinom većom od brzine dozvoljene postavljenim saobraćajnim znakom za celo naselje ili njegov deo (član 43. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, “Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka US).

Prema članu 332. stavU 8. Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kažnjava se za prekršaj lice koje se vozilom u naselju kretalo brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene. S obzirom da ste prekoračili brzinu za 31 km/h, na Vaš slučaj će s primeniti ova kaznena odredba.

Sledeća kaznena odredba koja se odnosi na Vaš prekršaj je u članu 335. Zakona. Shodno njoj, Vaš prekršaj povlači za sobom 4 kaznena poena.

Uz navedene, za kretanje brzinom koja je veća od dozvoljene u rasponu od 21 km/h do 50 km/h, izriče se zaštitna mera oduzimanja vozačke dozvole u trajanju od 30 dana (član 338. stav 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima).

Pitanje nadležnosti u prekršajnim postupcima je regulisano Zakonom o prekršajima (“Službeni glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009). Odredba 94. ovog Zakona uređuje opštu mesnu nadležnost. Prema njoj, za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan – Vaš postupak će se voditi pred prekršajnim sudom u Prijepolju.  

 

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)