Moj suprug se trenutno nalazi u pritvoru zbog teške krađe (vrednost preko XXX rsd). To mu je prvo krivično delo, ima 42 godine i maloletnu decu. Koliko bi mogao da dobije kaznu zatvora i da li je bolje sačekati suđenje ili napraviti sporazum sa tužiocem?

Poštovana,

Za učinjeno krivično delo teške krađe iz člana 204. st. 1 a u vezi sa st. 4 Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013), može mu se izreći kazna zatvora u trajanju od dve do deset godina.

Vaš navod da je to prvo krivično delo Vašeg muža i da ima maloletnu decu, predstavlja činjenice koje će sud uzeti u obzir kao olakšavajuću okolnost prilikom izricanja kazne. Ali, važno je napomenuti da kazna može biti i ublažena a ta mogućnost predviđena je članom 56. istog zakona: kada postoje naročito olakšavajuće okolnosti koje pokazuju da se i sa blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja, a to može biti npr. raniji primeren život učinioca, stambene, porodične prilike učinioca, stvarno kajanje posle izvršenog krivičnog dela, naknada štete itd. A kazna se može ublažiti do 6 meseci zatvora – čl. 57. navedenog zakona.

Iz svega navedenog, postoje razlozi koji ukazuju da bi možda sporazum sa tužiocem za Vašeg muža bilo bolje rešenje, imajući u vidu okolnosti kompletnog slučaja. Sporazum sa tužiocem je predviđen Zakonikom o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) u članovima od 314. do 319. i oni određuju: zaključenje, sadržaj, odlučivanje, odbacivanje, prihvatanje, odbijanje i žalbu protiv odluke o sporazumu. Sam postupak za zaključenje sporazuma o priznanju krivice ima nekoliko faza:

  • Predlaganje – Ovlašćeni subjekti za predlaganje sporazuma su javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac, s tim što sporazum zaključuju isključivo javni tužilac i okrivljeni. Predlog se podnosi u pismenoj formi i u njemu se iznose uslovi i razlozi za zaključenje sporazuma;
  • Pregovaranje – Nakon što druga strana prihvati predlog druge strane, otpočinju pregovori, koji za predmet obavezno imaju priznanje okrivljenog, koje mora biti dato dobrovoljno bez prinude ili pritiska, koje ne može biti delimično, uslovljeno ili nepotpuno, nego argumentovano i usklađeno sa činjeničnim opisom događaja, zatim krivičnu sakciju, troškove krivičnog postupka i odricanje od prava na izjavljivanje žalbe na presudu sudu koja bude doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivice. O pregovaranju se sastavlja poseban zapisnik, koji potpisuju javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac;
  • Zaključenje – Nakon što stranke postignu saglasnost o svim bitnim elementima sporazuma, sačinjava se poseban zapisnik o priznanju krivice, koji je sastavni deo sporazuma, a zatim i sam sporazum o priznanju krivice, koji potpisuju javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac;
  • Postupak pred nadležnim sudom – Sud sporazum može rešenjem odbaciti, usvojiti ili odbiti.

Svakako, sporazum sa tužiocem ima dosta prednosti a to su povećanje efikasnosti krivičnog postupka, brže rešavanje predmeta, smanjenje troškova, ušteda na vremenu, i izbegavanje nepotrebnih zakonskih formalnosti uz očuvanje i zaštitu osnovnih prava subjekata u krivičnom postupku, a pre svih okrvljenog. Za Vašeg supruga svakako je najznačajnije smanjenje krivične sankcije, ali samo u rasponu koji zakon određuje, dok samo izuzetno kazna može biti odmerena ispod zakonskog minimuma. Iz navedenih razloga, bilo bi preporučljivo pristupiti i iskoristiti ovu mogućnost.  

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)