Moj otac će uskoro da napuni 100 godina. Ja živim u gradu, a on na selu. Bez prethodnog razgovora sa svojom decom, tj. sa bratom i sa mnom, otac nalazi neku X osobu da ga čuva i kojoj sve što ima ostavlja. Da li je to validno u odnosu na njegove godine i ako jeste da li se može osporiti? Moje poštovanje.

Poštovani,

Na osnovu Vašeg pitanja pretpostavljamo da Vaš otac nema suprugu, pa biste samim tim Vaš brat i Vi bili jedini zakonski naslednici nakon smrti Vašeg oca. Članom 9. Zakona o nasleđivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) predviđeno je da ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove, što znači da bi Vašem bratu i Vama, kao naslednicima iz prvog naslednog reda, trebalo da pripadne po ½ ukupne zaostavštine. S obzirom da je Vaš otac odlučio da ostavi sve nekoj drugoj osobi, on to može učiniti ukoliko sastavi testament ili na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju.

Uprkos testamentarnom raspolaganju imali biste pravo na nužni deo nasledstva, jer prema članu 39. Zakona o nasleđivanju svaki naslednik iz prvog naslednog reda ima pravo na nužni deo. To bi u Vašem slučaju iznosilo polovinu od dela koji bi Vam pripao po zakonskom redu nasleđivanja, tj. ¼ Vama i ¼ Vašem bratu od cele zaostavštine.

Ali, ukoliko je Vaš otac zaključio sa osobom koja ga čuva ugovor o doživotnom izdržavanju, koji mora biti sastavljen u pisanoj formi i overen od strane sudije, tada njegova imovina ne ulazi u njegovu zaostavštinu, što znači da njome ne mogu biti namireni nužni naslednici. U tom slučaju Vama ne pripada ništa od nasledstva.

Ono što Vi možete da uradite po tom pitanju je da zahtevate poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju sudu, ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja, te ga sud može poništiti (član 203. Zakona o nasleđivanju). Zahtev možete podneti u roku od godinu dana od saznanja za taj ugovor ili u roku od tri godine od smrti primaoca izdržavanja. Rok od jedne godine ne može početi da teče pre smrti primaočeve.

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)