Koliko otprilike traje procedura za promenu prezimena? Konkretno imamo problem sa novim pasošima jer imamo prezime sa slovom DJ koje u novim pasošima je d sa crticom odnosno Đ pri svemu ovome živimo u inostranstvu i sad se nalazimo u poziciji da nam se dozvola boravka ne slaže sa pasošima a i sva prava (penzijsko, zdravstveno itd) imamo sa prezimenom gde piše dj? Nalazimo se zaista u jednoj apsurdnoj situaciji iz koje ne vidimo rešenje. Mislim da ima još jedna osoba sa istim problemom i zato vas molim za odgovor. Unapred beskrajno zahvalna.

Poštovana,

Prema Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) pravo na promenu ličnog imena (imena i prezimena) ima svako lice koje navrši 15 godina i sposobno je za rasuđivanje. Prema članu 347 propisano je i ko nema pravo na promenu ličnog imena:

1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;

3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;

4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Zahtev za promenu prezimena podnosite opštinskoj upravi na čijem području imate prebivalište odnosno boravište, a trajanje procedure zavisi od njih.

Što se tiče Vašeg problema sa novim pasošima možemo Vas posavetovati da odete u najbliže diplomatsko – konzularno predsavništvo Srbije. U konzulatima se našim državljanima izdaju na jeziku zemlje u kojoj se nalaze uverenje, odnosno potvrda o identitetu. Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srbije se kod ovog problema poziva na metodologiju prevođenja koju je propisala Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i zakonom propisano srpsko latinično pismo.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)