Kako prebaciti zaostavštinu pokojnog ostavioca na direktnog naslednika?

Poštovana,

Trebalo bi pokrenuti ostavinski postupak. Na osnovu člana 88. Zakona o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012 i 45/2013)  pred sudom koji je nadležan za teritoriju na kojoj je pokojni ostavilac u vreme smrti imao prebivalište, odnosno boravište. U stavu 2. ovog člana stoji da ako ostavilac u vreme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina, nadležan je sud na čijem se području nalazi pretežni deo njegove zaostavštine. Na osnovu člana 89. ovog zakona postupak se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili da je proglašeno za umrlo. Međutim najčešće nije ovakva situacija u praksi, pa ukoliko sudu do sada nije dostavljena umrlica, najbolje je da Vi podnesete predlog za pokretanje ostavinskog postupka uz koji ćete dostaviti i spisak pokretne i nepokretne imovine ostavioca sa dokazima za iste, umrlicu, kao i dokaze o srodstvu za naslednike koji treba da ga naslede.

 

“E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)”